Se muestran los artículos pertenecientes a Marzo de 2017.

Instrucións para a realización, dentro do curso 2016/2017, da avaliación de bacharelato para o acceso á Universidade (ABAU) para curso 2017/2018.

 

Mini-presentación

 

Neste magnífico documento de case cen páxinas, a compañeira Lourdes Otero recolle  un centenar de graos que se ofertan nas tres universidades galegas. Na guía, faise unha descripción de cada grao, as saídas laborais de cada un, os campus donde se imparten e ás ligazóns para ampliar información. Os diferentes estudos están organizados por ramas de coñecemento para facilitar o seu manexo. 


 AXUDAS PARA ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS CONVOCADAS POLA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN

1. Sabes o que son axudasle? Tal e como dí o título, son estadías durante o verán que che permiten ter máis competencia lingüística en Inglés

2. Donde se desenvolven? Lévanse a cabo na nosa Comunidade Autónoma. A súa xestión e organización corresponde a empresas coa debida cualificación, contratadas pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

3. Quen pode beneficiarse destas axudas? Están destinadas ó alumnado de 1º, 2º, 3º e 4º da ESO, ou 1º e 2º de Bacharelato

4. Que requisitos hai que ter? 
 • Ter superadas todas as materias no curso 2015/16
 • Ter acadado no curso 2015/16 na materia de Lingua Ingles, unha cualificación mínima de  "6"
 • Non ter condedida outra axuda da mesma finalidade.
 • Estar en posesión do DNI ou NIE , tamén valería o pasaporte.
5. Canto tempo teño de prazo? Dende o 28 de Febreiro ata o 27 de Marzo ( incluído)

6. Como fago para cubrir a solicitude? Tes varias opcións:

 • Podes completar en liña o formulario electrónico premendo aquí, sempre e cando dispoñas dun certificado dixital por ter DNI eletrónico ou certificado dixital da Fábrica Nacional de Moeda e Timbre. Tamén podes acceder se estás rexistrado na Consellería de Educación e , polo tanto, tes un usuario e un contrasinal.
 • Imprimir os anexos I e II da convocatoria, cubrilos debidamente e achegar a certificación de matrícula do curso no que estamos, certificación académica da materias cursadas no curso 2015/16 e a nota media obtida, autorización do titor/a legal para cosultar os datos económicos na Axencia Tributaria e aquela outra documentación que se recolle na orde que regulan estas axudas. Para ampliar información consulta a guía de axuda anexada máis abaixo )
7. Cando se poden disfrutar destas estadías?  Dende a última semana do mes de xuño ata finais do mes de agosto de 2017


Vía Lourdes Otero

Descrición

Convocatoria de axudas para alumnos que cursen estudos na modalidade de Ciencias, para participar nun Campus Científico durante 7 días no mes de xullo
O Programa Campus Científicos de Verán é unha iniciativa do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte e a Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía.
Estes Campus pretenden que os estudantes de cuarto curso de Educación Secundaria Obrigatoria e primeiro curso de Bacharelato teñan unha primeira experiencia de contacto co labor investigador a través da súa participación en proxectos de achegamento científico deseñados e dirixidos por profesores universitarios do máis alto nivel, en colaboración con profesores de ensino secundario.

Ata o 24 marzo as 15 horas.


Destinatarios

Estudantes de 4º ESO e de Bacharelato na modalidade de Ciencias.

Estar a cursar no curso 2016/17 1º Bach. da modalidade de Ciencias o 4º ESO opción de ensinanzas Académicas coas materias troncais de "bioloxía e xeoloxía" e "física e química" ou na opción de ensinanzas Aplicadas cursando as materias troncais de "ciencias aplicadas á actividade profesional" e "tecnoloxía".

Requisitos

1. Estar a cursar, na modalidade de Ciencias, cuarto curso da ESO ou primeiro de Bacharelato.
2. Nacer con posterioridade ao 31 de decembro de 1999.
3. Non ser beneficiario en edicións anteriores desta convocatoria.
4. Obter unha nota media mínima de 8 no curso anterior.
5. Estar situado nunha orde de prelación, segundo a nota media, que permita a obtención da axuda.

Dotación

A axuda cobre os gastos de materiais, actividades complementarias, aloxamento, asistencia de monitores e manutención dos alumnos quen contarán, así mesmo, cun seguro que cubra as continxencias de accidente e responsabilidade civil durante o desenvolvemento dos Campus. Por outra banda, o beneficiario deberá desembolsar 80 euros en concepto de matriculación.

Máis Información

Resolución por la que se convocan las ayudas

Anuncio de la convocatoria Enlace al BOE

#womesday

Publicado: 08/03/2017 10:30 por iessalvaterraorientacion en COEDUCACIÓN

Vos deixo este ENLACE cos videos explicativos de 21 das familias de Formación Profesional existentes.

ORDE do 22 de decembro de 2016 pola que se convocan probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2017

Calendario das probas de acceso

Incrición para a proba: do 13 ao 23 de marzo

Celebración da proba: 31 de maio

Requisitos das persoas participantes: Poderán participar na proba de acceso as persoas que non cumpran os requisitos académicos exixidos para acceder a eles e teñan dezasete anos ou os fagan no ano natural de celebración da proba.

Estrutura e organización da proba:

 a) Parte sociolingüística

– Lingua Castelá.

– Lingua Galega.

– Ciencias Sociais.

b) Parte matemática

– Matemáticas

c) Parte científico-técnica

– Ciencias da Natureza.

– Tecnoloxía.

 

Máis información

A Consellería de Educación, de acordo coa CIUG e as tres universidades, acaba de publicar as instrucións para a realización, dentro do curso 2016/17, da avaliación de bacharelato para o acceso á Universidade (ABAU)
A proba será moi parecida á antiga Selectividade, só a terá que realizar o alumnado que queira cursar estudos universitarios
Cada un dos exames, de entre un mínimo de 2 e un máximo de 15 preguntas, terán unha duración de 90 minutos
A cualificación final de acceso á Universidade calcularase ponderando un 40% a cualificación da avaliación, e un 60% a do Bacharelato
Deste xeito, e segundo se recolle no Real decreto lei 5/2016, do 9 de decembro, de medidas urxentes, a avaliación non será necesaria para obter o título de bacharelato e realizarase exclusivamente para o alumnado que queira acceder a estudos universitarios.

Materias obrigatorias e opcionais

As probas versarán sobre as materias xerais do bloque das troncais da modalidade elixida, ás que se suma Lingua Galega e Literatura, que ten consideración de troncal a todos os efectos. En concreto, o alumnado examinarase, ademais de Lingua Galega e Literatura, de Lingua Española e Literatura, Primeira Lingua Estranxeira e Historia de España. No caso de ter cursado o itinerario de Humanidades, a esta lista habería que sumar Latín; no caso do itinerario de Ciencias Sociais, Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais; se a modalidade escollida foi Ciencias, Matemáticas; e se foi Artes, Fundamentos da Arte. En total, cinco materias obrigatorias.

A maiores, o alumnado que queira mellorar a súa cualificación de admisión poderá examinarse dun máximo de catro materias, a elixir entre as de opción do bloque de troncais de segundo curso e as xerais troncais específicas de modalidades distintas daquela da que se examinen na parte obrigatoria da proba. Os exames correspondentes a estas materias teñen carácter voluntario e, ao igual que as cinco primeiras, cualificaranse de 0 a 10 puntos. Ademais, para a mellora da nota de admisión tamén se terá en consideración a cualificación obtida na fase obrigatoria na materia xeral específica de cada modalidade do bloque das materias troncais (isto é: Matemáticas, Latín, Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais e Fundamentos da Arte), sempre e cando a cualificación acadada na materia correspondente sexa igual ou superior a 5 puntos.

Duración e características

Cada proba constará dun mínimo de 2 e un máximo de 15 preguntas abertas e semiabertas, que requirirán ao alumnado capacidade de pensamento crítico, reflexión e madurez. A maiores deste tipo de cuestións, tamén se poderán utilizar preguntas de opción múltiple, sempre e cando a puntuación asignada ao total das abertas e semiabertas alcance como mínimo o 50%.

Cómpre salientar que a duración de cada un dos exames será de 90 minutos e que, en total, a avaliación de bacharelato no seu conxunto desenvolverase ao longo de tres días. En canto ás datas concretas, serán fixadas pola CIUG, en coordinación coas universidades do SUG e coa Consellería.

Cualificación

En canto á cualificación da ABAU, esta será a media aritmética das cualificacións numéricas obtidas en cada unha das probas realizadas das materiais xerais do bloque de troncais e da materia de Lingua Galega e Literatura, expresada nunha escala de 0 a 10 con tres cifras decimais. Esta cualificación deberá ser igual ou superior a 4 puntos. Deste xeito, a cualificación final para o acceso á Universidade calcularase ponderando un 40% a cualificación da avaliación, e un 60% a da etapa. Tal e como queda recollido nas instrucións, entenderase que se reúnen os requisitos de acceso cando o resultado desta ponderación sexa igual ou superior a cinco puntos.

No curso 2016/17 realizaranse dúas convocatorias, unha ordinaria e outra extraordinaria. O alumnado que no actual ano académico participe na convocatoria ordinaria poderá presentarse para a mellora das cualificacións na extraordinaria, na que se terá en conta a nota obtida na última sempre e cando sexa superior.

Non vos esquezades de vir ao departamento de orientación para ter asesoramento individualizado. Estou todos os días nos recreos!! De calquera xeito, tedes moita información nas pestanas do Blog "Bacharelato", "Universidade" e "Formación Profesional". Neste intre tedes algunha actividade coma os Campus científicos e as axudas de linguas estranxeiras que podedes atopar en "Bolsas e axudas".

Vos recomendo que entredes no apartado do blog enlaces en "Orientaline" xa que podedes facer moitos cuestionarios online e tedes simuladores das notas de corte dos graos, etc. (ás compañeiras/os que acudiron ao departamento lles gustou bastante este recurso).

Estarei encantado de que veñades nos recreos a preguntar todas as dúbidas que  teñades.

Vos deixo este maravilloso enlace de Unicoos onde atoparedes mási de 700 videos das materias matemáticas, física, tecnoloxía e química.

Xa o dixen en varios grupos e tamén a compañeiras/os. Me fixo moita ilusión que algún alumno comentara que grazas a David Calle aprobou o pasado ano as matemáticas como afirma moitísimo alumnado entrevistado de todo o estado.David Calle, o profe "youtuber" acaba de ser nomeado entre os dez finalistas do "nobel" dos docentes do mundo Global Teacher Price 2017 que ten un premio de un millón de dolares. Xa no 2015 o seu portal Unicoos foi elexido por Google (Youtube) como o canal con maior impacto social de España... e con videos didácticos!!

 

Ánimo que podedes!!

Click! Programa Orient. Profesional

Sesión 11. Valores e profesións

Páx.: (24-27)

 

A CIUG informa:

Para o curso 2015-2016 e 2016-2017, segundo a regulamentación establecida pola Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE) e polo Real Decreto 412/2014, de 6 de xuño, polo que se establece a normativa básica dos procedementos de admisión ás ensinanzas universitarias oficiales de Grao, desaparece a superación da proba de acceso á universidade como requisito de acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de Grao para os seguintes casos:
  a) Estudantes que se atopen en posesión do título de Bacharelato Europeo en virtude das disposicións contidas no convenio polo que se establece o Estatuto das Escolas Europeas, feito en Luxsemburgo o 21 de xuño de 1994.
   b) Estudantes que obtivesen o Diploma de Bacharelato Internacional, expedido pola Organización de Bacharelato Internacional, con sede en Xenebra (Suíza).
   c) Estudantes en posesión de títulos, diplomas ou estudos de Bacharelato procedentes de sistemas educativos de Estados membros da Unión Europea ou de outros Estados cos que haxa subscrito acordos internacionais aplicables ao respecto, en réxime de reciprocidade, sempre que ditos estudantes cumpran os requisitos académicos esixidos nos seus sistemas educativos para acceder as súas Universidades.
   d) Estudantes en posesión de títulos, diplomas ou estudos equivalentes ao título de Bacharelato do Sistema Educativo Español, procedentes de sistemas educativos de Estados membros da Unión Europea ou de outros Estados cos que haxa subscrito acordos internacionais aplicables ao respecto, en réxime de reciprocidade, cando ditos estudantes non cumpran os requisitos académicos esixidos nos seus sistemas educativos para acceder as súas Universidade
  e) Estudantes en posesión de títulos, diplomas ou estudos equivalentes ao título de Bacharelato do sistema Educativo Español, procedentes de sistemas educativos de Estados que non sexan membros da Unión Europea cos que non se teñan subscrito acordos internacionais para o rexoñecementos do título de Bacharelato en réxime de reciprocidade, homologados ou declarados equivalentes ao título de Bacharelato do Sistema educativo Español.
  Aquel alumnado que desexe aumentar a súa nota de acceso inicial, poderá presentarse á Fase Específica das Probas de Acceso á Universidade organizada por:
- A Universidade Nacional de Educación a Distancia (Uned), que se celebrará nos centros asociado da UNED, ou nos lugares que acorde o órgano competente desta.
- O Sistema Universitario de Galicia (SUG) a través da Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG), segundo o establecido ao respecto na correspondente convocatoria.

Nota: Para o acceso á universidade:

- os estudantes dos apartados a), b) e c) deberán contar coa Credencial para o acceso á universidade emitida pola UNED.

- os estudantes dos apartados d) e e) deberán homologar os seus estudos aos do título de Bacharelato do Sistema Educativo Español.

Vía Orienta Galicia

 Sesión 10. "Aprendo a resolver mis problemas"

Páx. 61-64

 

Click!!   Progr. Orient. Profesional

SESIÓN 11. Paso 3.Aptitudes. "¿Para que valgo más?"

Páx.: (27-35)

 

 Programa de autoestima e habilidades sociais

Sesión 11. Tú vales mucho (2)

Páx.: (11-13)

Poesía... es ti!

Publicado: 21/03/2017 08:57 por iessalvaterraorientacion en POESÍA

#DíamundialdelaPoesíaRESOLUCIÓN conxunta do 21 de febreiro de 2017, da Secretaría Xeral de Universidades e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a realización, dentro do curso 2016/17, da avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU) para o curso 2017/18

O despropósito dos novos parámetros de ponderación é total. 

Xa a prensa se fai eco desta desfeita. O venres pasado foi agónico para moito alumnado e Isabel Ruso, presidenta das direccións en ADDIGA, xeica "alertou" a consellería destes erros tan "significativos" que a algúns nos deixaron alucinados.

O alumnado de 2º de bacharelato, de FP que estaban a preparar a parte voluntaria, que terminaron bacharelato o curso pasado e que estaban a preparar a proba para subir nota, que saiban que: 

Se está a estudar bacharelato de Ciencias, e tiñan intención de presentarse a bioloxía para subir nota e así entrar no grao de Educación Física ou no grao de Primaria, agora non pode.

Se estuda bacharelato de Ciencias e ía subir nota con Matemáticas II para entrar en Administración e Dirección de Empresas, agora non pode. Se quería probar sorte con Economía da Empresa para subir a súa nota e entrar nunha enxeñería, agora non pode.

Se estuda bacharelato de humanidades e pensaba que podía mellorar a súa nota con Latín II para entrar en Dereito ou en Xornalismo, agora non pode. 

Se estuda bacharelato de Artes e tiña a intención de mellorar a súa nota para entrar en Comunicación Audiovisual presentándose a Artes Escénicas, agora non pode.

Se tiña planeado utilizar Debuxo Técnico II para mellorar a súa nota e entrar así nalgún grao de Artes e Humanidades (por ex. Belas Artes), ou nalgún grao de Ciencias Sociais, agora non pode, xa que soamente pondera para as enxeñerías e arquitectura. 

Exemplo: como é posible que Latín II non pondere tamén para a rama universitaria de Ciencias Sociais e Xurídicas, onde si teñen en conta Grego II. Acaso un grao como Dereito (da rama de Ciencias Sociais) non debería valorar Latín II como materia preferente?

 ...e non quedaría así a cousa e poderíamos continuar.

Parece que están neste intre reunidos na consellería de educación para solucionar esta chapuzada.

 

Vía Monica Diz


Ponderacións acordadas pola Secretaría Xeral de Universidades, Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa e CiUG, na reunión celebrada o 27/03/2017. 

PREAVALIACIÓN 2ª

Click! Programa Orient. Profesional

Sesión 12. Materias e profesións

Páx.: (28-32)

Poesía... es ti!!

Publicado: 28/03/2017 10:59 por iessalvaterraorientacion en POESÍA

Fai 75 anos que finou Miguel Hernández nunha cárcere franquista. 31 anos. Poeta  do pobo, poeta da terra.

Los hombres viejos

...Temblad, hijos de puta, por vuestra puta suerte, 
que unos soldados de alma patética deciden: 
ellos son los que tratan la verdadera muerte, 
ellos la verdadera, la ruda vida piden. 

La vida es otra cosa, sucios señores míos, 
más clara, menos turbia de folios, de oficinas.
Nadan radiantemente sus cuerpos en los ríos 
y no usan esa cara de múltiples esquinas. 

Nunca fuisteis muchachos, y queréis que persista 
un mundo aparatoso de cartón estirado, 
por donde el cartón vaya paticojo y turista, 
rey entre maniquíes de pulso congelado. 

Venís de la Edad Media donde no habéis nacido, 
porque no sois del tiempo presente ni del ausente. 
Os mata una verdad en el caduco nido: 
la que impone la vida del siempre adolescente. 

Yo soy viejo: tan viejo, que el primer hombre late 
dentro de mis vividos y veintisiete años, 
porque combato al tiempo y el tiempo me combate. 
A vosotros, vencidos, os trata como a extraños. 

Preavaliación 2ª


 Sesión 11. "Continúo resolviendo problemas"

Páx. 65-68

Pensamento crítico

Publicado: 29/03/2017 10:02 por iessalvaterraorientacion en INFOGRAFÍAS

Probas de acceso ao grao de Ciencias da Actividade Física e do Deporte na UNIVERSIDADE DE VIGO 2017-2018

Convocáronse as probas de aptitudes específicas para o acceso ao GRAO DE CIENCIAS DA ACTIVIDADE FÍSICA E DO DEPORTE, na universidade de Vigo, para o curso 2017-2018:
O alumnado interesado de 1º bacharelato, e outras titulacións que aínda non remataran os seus estudos, pode presentarse ás probas físicas desta convocatoria (2017-18) pois, de acadar o APTO, sería válido tamén na convocatoria seguinte (2018-19). 

DATAS DAS PROBAS:
1ª data: 25  de Maio de 2017.
2ª data: 22 de Xuño de 2017.
En caso de quedar prazas vacantes realizarase unha convocatoria o 20 de setembro.

PRAZO DE MATRÍCULA NAS PROBAS:
Para  convocatoria de maio e xuño: Do 10 de marzo ao 20 de abril.
Para a convocatoria de setembro: Do 1 ao 6 de setembro (en caso de quedar prazas vacantes)

TAXAS DE EXAME:
63,67 euros máis 6 euros en concepto de seguro de accidentes. O pago dos dereitos de exame permite presentarse ás dúas convocatorias.

LUGAR DE EXAME: 
Na Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte (Campus de Pontevedra, A Xunqueira, s/ 36005, agás a proba de natación, que terá lugar na Piscina do Centro Galego de Tecnificación Deportiva (Estadio da Xuventude)
INSCRICIÓN: 
Os aptos da convocatoria anterior non teñen que presentarse ás probas xa que a cualificación gárdase para o curso seguinte. O APTO gárdase para a convocatoria seguinte, é dicir, este ano tería validez na presente (2017-18) e na seguinte (convocatoria do 2018-19). 
Para efectuar a matrícula nas Probas Específicas de Admisión deberá cubrirse e enviar ou entregar o formulario de inscrición na Facultade, xunto cos documentos que se indican nas instrucións para a inscrición.

ENLACES:

PERSOAS CON DISCAPACIDADE:
Poderase adaptar tanto as probas como os protocolos e baremos das probas específicas.

PROBAS: 
Deben superarse con APTO 6 das 7 probas físicas, sendo obrigatorio obter o APTO na 1ª de Habilidades Acuáticas.

Probas de acceso ao grao de Ciencias da Actividade Física e do Deporte na UNIVERSIDADE DA CORUÑA 2017-2018

Convocáronse as probas de aptitudes específicas para o acceso ao GRAO DE CIENCIAS DA ACTIVIDADE FÍSICA E DO DEPORTE, na universidade de A Coruña, para o curso 2017-2018:
DATAS DAS PROBAS:

22  de Abril de 2017.
20 de Xuño de 2017.

PRAZO DE MATRÍCULA NAS PROBAS:
Para  convocatoria de abril: Do 6 ao 31 de marzo
Para a convocatoria de xuño: Do 9 de maio ata o 2 de xuño

TAXAS DE EXAME:
63,67 euros máis 6 euros en concepto de seguro de accidentes. O pago dos dereitos de exame permite presentarse ás dúas convocatorias.

LUGAR DE EXAME: 
Na Facultade de C.C do Deporte e a Educación Física da Universidade da Coruña, sita na Avda. Ernesto Che Guevara, 121, Oleiros

INSCRICIÓN: 
Para efectuar a matrícula nas Probas Específicas de Admisión deberá cubrirse o formulario online de inscrición, e entregar na Secretaría do Centro os documentos que se indican nas instrucións para a inscrición.

Click!!   Progr. Orient. Profesional

SESIÓN 12. Paso 4º.  Personalidade. "Cómo me veo"

Páx.: (37-43)

 Programa de autoestima e habilidades sociais

Sesión 12“Cambia el chip”

Páx.: (14-17)