Se muestran los artículos pertenecientes a Abril de 2017.

Botarlle un ollo a esta presentación de Lourdes Otero sobre a avaliación do bacharelato para o acceso á universidade.

Calendario Xeral ABAU 2017 e acceso ao curso 2017/18

 

Vía Convivencia e Orientación en PerilloProbas de acceso a ciclos de grao medio. Listaxes

provisionais de inscrición e exencións. Convocatoria 2017.

Podedes velas nas páxinas 256-261.

42 solicitudes admitidas do IES Salvaterra de Miño

As probas libres teñen por finalidade permitir ás persoas participantes obteren directamente algún dos títulos de técnico ou de técnico superior de formación profesional, sempre que demostren ter alcanzados os obxectivos establecidos na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, para a formación profesional, así como os fixados no currículo respectivo.

Requisitos das persoas solicitantes

Cumprir os requisitos de acceso establecidos na Lei orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, que modifica a Lei orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación (basicamente para ciclos medios, título de formación profesional básica, de ESO ou proba de acceso; para ciclos superiores, ter título de técnico de formación profesional, título de bacharelato da LOE ou da LOXSE, ou proba de acceso), e ademais:

– Ter 18 anos, para optar aos títulos de técnico

– Ter 20 anos, para optar aos títulos de técnico superior, ou 19 anos no caso de posuír xa o título de técnico

Malia o anterior, coa finalidade de facilitar a formación permanente, a integración social e a inclusión de persoas e de grupos desfavorecidos no mercado de traballo, se houber vacantes logo de resolto o proceso de admisión, poderán acceder á realización das probas dos módulos profesionais asociados a unidades de competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais as persoas adultas que, sen cumpriren as condicións de acceso, teñan acreditada:

– Experiencia laboral equivalente ao traballo a tempo completo de dous anos nunha actividade laboral directamente relacionada co sector profesional do ciclo formativo correspondente.

Con carácter xeral, non estar matriculado/a en ciclos formativos de formación profesional nin ter causado baixa no correspondente curso académico.

Non estar en posesión dun título de formación profesional declarado equivalente ao correspondente título de formación profesional establecido ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, obxecto da proba.

Excepcionalmente, no caso de houber vacantes logo de resolto o proceso de admisión, as persoas matriculadas polo réxime de persoas adultas poderán matricularse para a realización das probas libres en módulos profesionais do mesmo ciclo formativo:

  • sempre que os teñan suspensos de cursos académicos anteriores e non se atopen matriculadas neles no curso académico de realización da proba.
  • ata un máximo de tres módulos profesionais do mesmo ciclo formativo, sempre e cando non estean matriculadas neles no mesmo curso de realización da proba.

Prazo de solicitude de admisión

Unicamente poderá presentar a solicitude de admisión quen cumpra os requisitos de acceso no período da inscrición.
O prazo de presentación de solicitudes de admisión é o seguinte (período ordinario): do 17 ao 28 de abril de 2017 ata as 13:00 h.

Lugar de presentación de solicitudes

As solicitudes de inscrición para participar nas probas libres de formación profesional presentaranse na secretaría de calquera centro público en que se oferten probas libres para a obtención de títulos LOE, malia que non sexa o centro elixido en primeira opción.

Solicitudes de inscrición

 

GRAOS DAS ENXEÑARÍAS DA UNIVERSIDADE DE VIGO, by lourdesotero GRAOS DE CIENCIAS DA UNIVERSIDADE DE VIGO, by lourdesotero GRAOS DE SANIDADE DA UNIVERSIDADE DE VIGO, by lourdesotero GRAOS DE EDUCACIÓN E ASISTENCIA DA UNIVERSIDADE DE VIGO, by lourdesotero GRAOS DE COMUNICACIÓN E PUBLICIDADE DA UNIVERSIDADE DE VIGO, by lourdesotero GRAOS RELACIONADOS COAS LEIS DA UNIVERSIDADE DE VIGO, by lourdesotero GRAOS DE ECONOMÍA E EMPRESA DA UNIVERSIDADE DE VIGO, by lourdesotero GRAOS DE LINGUA E IDIOMAS DA UNIVERSIDADE DE VIGO, by lourdesotero GRAOS DE ARTES E HUMANIDADES NA UNIVERSIDADE DE VIGO, by lourdesotero

Vídeos titoriais para o acceso á universidade

S.I.O.P.E. de Vigo (Sección de Información, Orientación e Promoción da/o Estudante) fai pouco que publicou unha recopilación de vídeos titoriais moi interesantes que vos poden axudar a respostar aquelas dúbidas que vos plantexades  do aceso á universidade. Podedes botar un ollo a estas dúas coleccións de vídeos, os referidos aos graos concretos e aqueles que respostan ao acceso aos estudos universitarios.

 

 

Vía Monica Diz e Lourdes Otero

Click! Programa Orient. Profesional

Sesión 13. Metas, sistema educativo e materias

Páx.: (33-37)

*Post-avaliación 2ª

*Precandidat@s PMAR

 

Post-avaliación 2ª

Precandidat@s PMAR/FP Básica 


Sesión 13. “Y tú, ¿de qué vas?” Páx.: (18-21)

 

Caderno de orientación para alumado

de Bacharelato 2017


Comparto o caderno de información académica para alumnado de bacharelato feito por Mónica Diz 

Os anexos entregados co caderno que completan a información son os seguintes:

Preavaliación 2ª

Precandidat@s PMAR

Sesión 12. "Ponemos en práctica lo que sabemos"

Páx. 69-74

Post-Avaliación

Click! Programa Orient. Profesional

SESIÓN 13. Paso 5º "En que estudos vou mellor "

Páx.:(45-50)