Se muestran los artículos pertenecientes a Junio de 2016.

Familias 6º Primaria

Publicado: 07/06/2016 08:53 por iessalvaterraorientacion en 6º PRIMARIA

 

No seguinte DOCUMENTO tedes unha serie de recomendacións a ter en conta no paso de vosas fillas e fillos ao instituto. Vai ser un período de certa ansiedade por mor dalguhas incertumes que moitas/os delas/es teñen sobre a nova etapa da ESO que quero clarificar un chisco con este folleto de dez consellos básicos que poden axudar bastante Risa.

Alumnado 6º Primaria

Publicado: 07/06/2016 08:58 por iessalvaterraorientacion en 6º PRIMARIA

 

Na seguinte PRESENTACIÓN tedes algnhas das información máis básicas e importantes a ter en conta na vosa nova etapa na ESO:

- O novo sistema educativo LOMCE

- Que é e tamén como se organiza a ESO

- Cando, como e que documentación é necesaria para facer a matrícula

- Materias que cursaredes en 1º ESO

- Liñas e paradas do transporte escolar

- Horario xeral do centro e específico de 1º ESO

- Avaliación, cualificacións, promoción e repeticións na ESO

- Consellos para levar ben o curso 1º ESO

- ABALAR en 1º de ESO

 

 

Fonte: Lourdes OteroA Universidade de Vigo, o vindeiro curso 2016/17 impartirá un novo grao no campus de Ourense: o de Enxeñaría Aeroespacial. Podedes ollar o folleto informativo da titulación.  Tamén o tedes na porta do Dpto. de orientación.

ORDE do 25 de maio de 2016 pola que se convocan prazas de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para realizar estudos postobrigatorios non universitarios no curso 2016/17. 

 

Teléfono do CRD : 986262500 

 Prazo 

O prazo de presentación de solicitudes en período ordinario será: 

1. Para o alumnado matriculado en bacharelato, entre o día seguinte ao da publicación desta convocatoria (8 xuño)  e o 15 de xullo de 2016 (este incluído). 

2. Para o alumnado matriculado en ciclos formativos, entre o día seguinte ao da publicación desta convocatoria (8 xuñoe o 8 de agosto de 2016 (este incluído). 

Presentación de solicitude: forma, lugar e consecuencias 

1. As solicitudes deberán presentarse en soporte papel, preferentemente no centro residencial docente, ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es. 

2. Así mesmo, o dito formulario publícase como anexos I e II desta orde. 

3. A presentación da solicitude implicará respecto da persoa solicitante ou o seu representante legal: que acepta as bases da convocatoria e reúne os requisitos exixidos nela; que son certos todos os datos que constan na solicitude; e que reúne os requisitos necesarios para obter o título académico que indica. 


 

Guia de información de estudos superiores 2016 elaborada por Alberto Del Mazo en el Blog Orientapas. Información sobre:

Toma de decisións vocacionais

Cuestionarios de intereses profesionais e portafolios online

Rama de artes e humanidades

Rama de ciencias sociais e xurídicas

Rama de ciencias da saúde

Rama de ciencias experimentais

Rama de enñarías e arquitecturas

Rama de actividades físicas e seguridade

Ensinanzas de réxime especial


A vida non é un exame!

Publicado: 09/06/2016 12:57 por iessalvaterraorientacion en ARTIGOS

Vos deixo esta entrada de Andrea Giraldez sobre o que tantas veces falamos e nunca cambia (alomenos neste país). Eu tamén prefiro facer unha única cousa co alumnado e que esta lles teña verdadeiro sentido, que poda, nalgún caso, cambiar incluso a súa vida que darlles 20 unidades didácticas/temas ás que non lles atopen sentido algún. 

“No sé muy bien por qué la escuela es un lugar donde la curiosidad y la creatividad se transforman en monotonía y memorización. Lo que sí sé es que debemos trabajar para cambiar el hecho de que ir a la escuela es una obligación y un sacrificio para los chavales (y para los adultos) y conseguir que la escuela sea un lugar donde los alumnos (y los docentes) quieran ir y disfruten aprendiendo y enseñando en ella.”

Salvador Rodríguez Ojaos

 

 

Cumpride os temarios!

Cumpride os temarios!

Cumpride os temarios!

Cumpride os temarios!

Cumpride os temarios!

Never give up!

Publicado: 15/06/2016 11:01 por iessalvaterraorientacion en FOTOS

A cousa non remata así! Nunca desistades nos vosos obxectivos! Debedes insistir e resistir para chegar a conseguilo, a vida é unha carreira de fondo. 

Vos deixo estas imaxes "roubadas" de OrienTapas.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Consellería de Educación publica nestes días o borrador da Orde de admisión a ciclos de Formación Profesional para o curso 2016/2017

Este é o resumo das principais novidades nun traballo de compilación do borrador da orde feito pola compañeira Mónica Diz

PRAZOS

É unha das principais novidades. Ata este ano a admisión comezaba a mediados de xuño. Neste curso establécense dous prazos máis amplos, tanto para o réxime ordinario como para o réxime de adultos (excepto nos ciclos de FP Dual que teñen prazos específicos). 
 • PERÍODO ORDINARIO: Do 25 de xuño ao 31 de xullo
 • PERÍODO EXTRAORDINARIO: Do 1 de setembro ata un mes despois de iniciadas as clases en ciclos de FP segundo o calendario da publicado pola Consellería. 

PROCEDEMENTO PARA A SOLICITUDE

Neste curso a solicitude vía web é obrigatoria. A solicitude vía web poderase realizar para todos os réximes e graos, agás para o segundo curso do réxime ordinario.
Logo de realizada a solicitude web, a aplicación informática xera un impreso con instrucións individualizadas para cada solicitante. O impreso xerado pola aplicación informática indica a documentación que cómpre achegar. Esta documentación cos impresos xerados deberá ser debídamente entregada e en prazo, en calquera centro público de Galiza con oferta de ciclos formativos de formación profesional. Xa non é necesario entregar a solicitude no centro escollido en primeiro lugar

REQUISITOS DE ACCESO

Coa aplicación da LOMCE pódese acceder á FP con novos requisitos académicos (resumo da Orde de admisión):

DISTRIBUCIÓN DAS PRAZAS POR COTAS E GRUPOS

 
As prazas ofrecidas para cada centro e ciclo distribúense en tres cotas: cota xeral, cota para persoas con discapacidade legalmente recoñecida (10%) e cota para deportistas de alto nivel ou de alto rendemento (5%).

CICLOS MEDIOS RÉXIME ORDINARIO

 
Para cada cota haberá tres grupos segundo o tipo de requisitos de acceso:

 • Grupo A, persoas que posúen título da ESO ou titulacións equivalentes para efectos de acceso a ciclos.
 • Grupo B, persoas que teñen título profesional básico ou os módulos obrigatorios dos PCPI do curso 2011-2012 ou seguintes.
 • Grupo C, persoas que teñen certificación de superación das probas de acceso a ciclos ou outras vías de acceso a ciclos de grao medio.
A distribución, ao comezo do proceso de admisión, das prazas dispoñibles para cada ciclo e para cada centro é:
 
GRUPO A
ESO ou equivalentes
GRUPO B
FPB e PCPI
GRUPO C
Probas de accceso e outros
Ata o 70%
Ata o 20%
  Ata o 10%

PRIORIDADES NA ADMISIÓN EN CADA GRUPO (CICLOS MEDIOS)

   Grupo A.

  1º. Alumnado con título de graduado en educación secundaria obrigatoria con superación da avaliación final de educación secundaria obrigatoria pola opción de ensinanzas aplicadas.

 2º. Alumnado con título de graduado en educación secundaria obrigatoria obtido con anterioridade á implantación da avaliación final da educación secundaria obrigatoria.

 3º. Outras titulacións equivalentes para os efectos de acceso neste grupo:

 - Alumnado con título de técnico auxiliar.

- Alumnado cun máximo de dúas materias pendentes no conxunto dos dous primeiros cursos de BUP.
- Alumnado con título de bacharelato superior.
- Alumnado que superou, das ensinanzas de artes aplicadas e oficios artísticos, o terceiro curso do plan de 1963 ou o segundo de comúns experimental.
 Grupo B

1º. Alumnado con título de formación profesional básica que recolla no seu currículo ter preferencia na admisión ao ciclo formativo de grao medio que se solicita.
2º. Alumnado con título de formación profesional básica que non recolla no seu currículo ter preferencia na admisión ao ciclo formativo de grao medio que se solicita.
3º. Alumnado que superara os módulos obrigatorios dun programa de cualificación profesional inicial.

Grupo C

1º. Alumnado con proba de acceso a ciclos formativos de grao medio de formación profesional ou con curso de formación específico para o acceso a ciclos formativos de grao medio.
2º. Alumnado con proba de acceso a ciclos formativos de grao superior de formación profesional.
3º. Alumnado con proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos. Proba de acceso a ciclos formativos de grao medio ou de grao superior de ensinanzas deportivas ou de artes plásticas e deseño
4º. Alumnado con título de técnico.
5º. Alumnado con certificado acreditativo de ter superadas todas as materias do bacharelato regulado na Lei orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa.
6º. Alumnado con título de bacharelato.
7º. Alumnado con título de técnico superior ou de técnico especialista.
8º. Alumnado con título universitario.
En caso de empate seleccionarase en virtude do sexo menos representado na área profesional en que se demande a praza. De persistir o empate, resolverase por sorteo público.

CICLOS SUPERIORES RÉXIME ORDINARIO:
Para cada cota haberá tres grupos segundo o tipo de requisitos de acceso:
 • Grupo A, persoas que posúen título de bacharelato ou equivalente para efectos de acceso a ciclos.
 • Grupo B, persoas que teñen un título de técnico LOE ou LOXSE.
 • Grupo C, persoas que teñen certificación de superación das probas de acceso a ciclos superiores ou outras vías de acceso a ciclos de grao superior.
A distribución, ao comezo do proceso de admisión, das prazas dispoñibles para cada ciclo e para cada centro é:
GRUPO A
Bacharelato ou equivalentes
GRUPO B
Título de técnico
GRUPO C
Probas de acceso e outros
Ata o 70%
Ata o 20%
Ata o 10%


PRIORIDADES NA ADMISIÓN EN CADA UN DOS GRUPOS (CICLOS SUPERIORES)

Grupo A.
 
1º. Alumnado con título de bacharelato da modalidade preferente, e coas materias vinculadas, que se determina no currículo do ciclo. A nota media, de maior a menor, das materias vinculadas empregarase nos casos de empate da nota media do bacharelato.
2º. Alumnado con título de bacharelato da modalidade preferente, pero sen algunha das materias vinculadas, que se determina no currículo do ciclo.
3º. Alumnado con título de bacharelato sen modalidade preferente das determinadas no currículo do ciclo. Alumnado que superara COU ou PREU.
4º. Alumnado con certificado acreditativo de ter superado todas as materias do bacharelato LOMCE da modalidade preferente que se determina no currículo do ciclo.
5º. Alumnado con certificado acreditativo de ter superado todas as materias do bacharelato sen a modalidade preferente que se determina no currículo do ciclo. 
6º. Alumnado con título de bacharelato unificado e polivalente (BUP).
Grupo B

1º. Alumnado con título de técnico de formación profesional da mesma familia profesional que o ciclo formativo de grao superior que se solicita.
2º. Alumnado con título de técnico de formación profesional de diferente familia profesional que o ciclo formativo de grao superior que se solicita.
Grupo C

1º. Alumnado con proba de acceso a ciclos formativos de grao superior de formación profesional.
2º. Alumnado con proba de acceso a universidade para maiores de 25 anos.
3º. Alumnado con título de técnico superior ou de técnico especialista.
4º. Alumnado con título universitario.
En caso de empate entre varias persoas solicitantes, seleccionarase en virtude do sexo menos representado na área profesional en que se demande a praza. De persistir o empate, resolverase por sorteo público.
RÉXIME DE PERSOAS ADULTAS:

 Cando a demanda de prazas supere a oferta, hai establecidos uns criterios de selección, para cada unha das cotas. En cada cota de acceso ordénanse as persoas solicitantes atendendo a unha puntuación que ten en conta os requisitos de acceso, a experiencia laboral, os módulos superados no ciclo e as unidades de competencia do ciclo acreditadas. Neste réxime non existen grupos diferenciados dentro de cada cota de acceso.

  

Puntuacións:

a) Por cumprir os requisitos de acceso: 10 puntos. 

b) Pola experiencia laboral equivalente ao traballo a tempo completo puntuarase con 0,25 puntos por cada 30 días, ata un máximo de 15 puntos. 

c) Por módulos xa acreditados do ciclo formativo: 2 puntos por cada módulo. 

d) Por unidades de competencia obtidas por participar nos procesos de acreditación de competencias que dean lugar a validación de módulos profesionais do ciclo formativo que se solicita: 2 puntos por cada módulo que fose validable. 

O alumnado matriculado nalgún módulo non ten dereito á reserva de praza, polo que deberá someterse no curso seguinte ao proceso de admisión. 

 

ADMISIÓN PARA O ALUMNADO QUE PASA A 2º CURSO DE CICLO:

 • O alumnado que se promova de 1º a 2º curso no mesmo centro deberá entregar a solicitude de reserva de praza para o segundo curso.
 • O alumnado terá dereito a repetir con praza reservada por unha vez no mesmo centro no ano seguinte.
 • O alumnado que se promova ao segundo curso e o repetidor de segundo curso que desexe formalizar a matrícula nun centro diferente deberá presentar nel a solicitude de admisión establecida no anexo I.
ALUMNADO QUE ACCEDE POLA COTA DE DISCAPACIDADE:
 • O alumnado que optase a prazas reservadas para persoas con discapacidade asistirá a unha reunión individual convocada polo Departamento de Orientación do centro educativo que solicitase en primeira opción. 
 • Será obrigatorio levar o certificado do grao de discapacidade e o ditame técnico facultativo á reunión. Tamén se poderá achegar outra documentación que se estime oportuno. 
 • A finalidade da reunión será que a persoa reciba información sobre o currículo das ensinanzas solicitadas, en particular sobre as dificultades que a consecuencia da discapacidade poidan aparecer para a adquisición dos resultados de aprendizaxe do ciclo. 
 • O Departamento de Orientación emitirá un informe, que proporcionará a persoa solicitante, no que constará unha orientación específica e se incluirá unha proposta razoada de escolarización en función das necesidades da persoa solicitante que, de ser o caso, poderá modificar a súa solicitude. 
 • De ser necesario poderase contar coa axuda do equipo de orientación específico da provincia. 
 • Poderanse solicitar informes dos membros da inspección médica de cada delegación para valorar as solicitudes do alumnado con discapacidade e as posibles limitacións para poderen cursar con aproveitamento as ensinanzas.

MATRICULACIÓN E RENUNCIA:

 • As persoas con praza adxudicada en cada fase do proceso teñen a obriga de matricularse nos prazos que se indiquen.
 • No 1º curso do réxime ordinario, quen non fose admitido na praza solicitada en primeiro lugar poderá renunciar á praza outorgada nos mesmos prazos establecidos para a matrícula. Esta renuncia implica tamén desistir de todas as demais prazas solicitadas en opcións de menor preferencia a esa, permanecendo nas listas de espera das opcións con maior prioridade.

Efecto Pygmalión

Publicado: 17/06/2016 10:45 por iessalvaterraorientacion en ARTIGOS

Estou seguro que a grande  maioría das persoas que se adican á docencia deben ter algunha noción, básica alomenos, do efecto Pygmalión. Fenómeno moi presente no ensino polo cal, moi resumidamente, canto maior sexa a expectativa depositada en cada alumno, mellor rendemento obterá este. Isto é, as expectativas que temos sobre o alumnado, as persoas en xeral, teñen tendencia a desenvolverse na realidade polo que tamén se fala de “profecía autocumprida”. En 1964, Roshental e Jacobson levaron a cabo unha investigación nunha escola de California que consistiu en sinalar a un grupo de alumnado moi desfavorecido e desaventaxado como, digamos, sobredotado. Dun xeito resumido, fixeron unha serie de probas de intelixencia a todo o alumnado da escola e informaron ao profesorado que aquelas probas eran moi fiables e determinantes para sinalar ao alumnado que nos vindeiros meses destacaría sobre o resto da clase. Finalmente lle deron ao profesorado unha listaxe cos nomes dese alumnado especial que, supostamente, tiña unha capacidade extraordinaria para o aprendizaxe. O que non lle dixeron ao profesorado foi que a relación dese alumnado “especial” foi feita ao chou e non tiña nada que ver cos resultados reais das probas de intelixencia feitas con anterioridade. Despois de seis meses, avaliaron de novo a todo o alumnado da escola e comprobaron que o progreso real dos sinalados na listaxe como “especial” era de 20 puntos ou máis superior ao resto da súa clase. O progreso real deste alumnado “especial” que aparecía na listaxe dada ao profesorado foi espectacular con respecto ao resto do grupo porque a opinión de partida do profesorado foi que, realmente, eran mellores que o resto porque así llo comunicaran como resultado dunhas probas de avaliación.

Dende 1964 numerosísimas investigacións poñen de manifesto que as expectativas, prexuizos ou pronósticos do profesorado son chave no rendimento do seu alumnado polo que si un profesor espera un resultado positivo dun alumno, o seu rendimento real estará moi próximo ao esperado polo profesorado en cuestión. “Os pronósticos se fan realidade” é a expresión que aparece na meirande parte das investigacións comoself fulfilling prophecy(profecía autocumprida).

O efecto Pygmaliónna clase é o fenómeno máis confirmado pola ciencia actual, polo que a relación cordial e humana entre profesorado e alumnado vai favorecer sempre a posibilidade de superación persoal, a autoestima e o rendemento académico do alumnado. Por suposto, ocorre o mesmo no contexto da familia: tratar aos fillos como mellores, máis capaces e intelixentes e decirlles canto se lles quere e valora fará que se potencien moito as súas capacidades e teñan máis éxito no que fagan na escola e na vida.

Si é que queremos ser Pygmaliones positivos co noso alumnado temos que ter unha actitude moi cordial coa clase, de aprecio e interese polo alumno, de preocupación polo seu ben, pola súa felicidade e o seu desenvolvemento persoal e… non, non importa si damos todo o “temario”. Non é tan difícil estar atentos aos aspectos postivos e reforzarllos e non repertirlles tantas veces o que fan mal. Facer que sexan quen de crear o seu propio contido e actuar con libertade e verdadeiro sentido crítico, tamén daquilo que non funciona na escola. O Pygmalión positivo actúa con paciencia e benevolencia pero tamén con rigor e disciplina, correxindo e animando e non pedindo metas e obxectivos que non estean ao alcance do seu alumnado porque isto leva ao fracaso académico e persoal. O Pygmalión positivo vai preferir facer catro tarefas no curso nas que realmente se imprique o seu alumnado (pode que incluso algunha destas tarefas marque a súa vida) que darlles trinta temas pouco significativos do "benquerido" libro de texto. Cordialidade, disciplina, respecto, liberdade para equivocarse e aprender do erro, traballo por retos e metas altas pero acadables son algúns dos factores básicos do profesorado Pygmalión positivo que mellora a autoestima e o aprendizaxe (a vida) do seu alumnado.