Se muestran los artículos pertenecientes a Enero de 2016.

Titoría 3º ESO

Publicado: 07/01/2016 10:29 por iessalvaterraorientacion en TITORÍA 3º ESO

Postavaliación 1ª

Sesión 7. Novo!!

Programa Intelix. Emocional para a convivencia escolar

"Habilidades para afrontar a agresividade 1"   Páx.: (9-13)

Do excelente blog Orientaguía recollo esta información que vos pode ser moi útil.

20 Apps para afrontar a PAU

 

 

Moitos ánimos!!!Calendario PAU

Publicado: 07/01/2016 12:03 por iessalvaterraorientacion en BACHARELATO

Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) publicou o calendario xeral para as Probas de Acceso á Universidade (PAU) 2016.

 

Accede ao documento en PDF co calendario xeral da PAU 2016:

 

Titoría 2º ESO

Publicado: 11/01/2016 08:36 por iessalvaterraorientacion en TITORÍA 2º ESO

Post-Avaliación 1ª

 
Progr. Resolución de Conflictos de Convivencia

SESIÓN 7. "Insultos 1"  Páx.: (20-25)

Titoría 4º ESO

Publicado: 11/01/2016 08:51 por iessalvaterraorientacion en TITORÍA 4º ESO

SESIÓN 7. Paso 1 "Que pienso de mi futuro"

Páx.: (11-15)

Titoría 1º ESO

Publicado: 11/01/2016 09:16 por iessalvaterraorientacion en TITORÍA 1º ESO

SESIÓN 7. Yo puedo cambiar mis pensamientos negativos

Páx. 41-52

via GIPHY

Continuamos neste post (a 3ª de catro entradas) con outras seis estratexias prácticas concretas para o traballo nas nosas clases en grupo cooperativo de cara a lograr un pensamento crítico no noso alumnado.

15) Pedir ao alumnado que redacte exercicios escritos.

Antes de "meterlles o rollo" ou pedirlles que lean sobre un tema, podemos pedirlles que, en cinco minutos, escriban unhas notas preliminares, persoais, sobre o tema que imos tratar. Poden usalas tamén como base para unha discusión en clase en grupos pequenos. Isto ten varios propósitos como son que logra que cada estudante pense activamente sobre o tema e activa os coñecementos e as experiencias previas do alumnado. 

16) Mandar facer tarefas escritas que requiran pensamento independente.

Con regularidade debemos pedir que fagan na nosa clase tarefas escritas. Non temos que corrixir todos os escritos que nos entreguen. Podemos escoller ao chou unha mostra pequena dos traballos ou pedirlle ao alumnado que seleccine un par de traballos que lles gusten para revisalos e calificalos. Isto aforra moito tempo ao profesorado e a crítica dos pares ofrece aos estudantes a posibilidade de recibir retroalimentación importante sen sobrecargar ao profe. Tamén, desenvolve apreciación polos criterios necesarios para unha boa redacción, habilidade para recoñecer erros e a necesidade de mellorar os escritos.
A escritura obriga ás persoas a plasmar os seus pensamentos en palabras, unir as palabras para formar pensamentos completos e organizalos en parágrafos que flúan de maneira lóxica. Todo isto obriga a que  reflexionemos mellor, o que conduce a un incremento e mellora na nosa forma de pensar. Ademais, pon de manifesto o noso pensamento. 

17) Pedir ao alumnado que avalíe os traballos dos demais.
Asignemos aos estudantes, ou a grupos destes, a tarefa de avaliar os traballos dos seus compañeiros. As notas das avaliacións feitas polos pares débense entregar. Esta  avaliación é útil para todas as partes, tanto para quen avalía como para quen é avaliado. Os estudantes tenden a traballar máis cando saben que os seus compañeiros de clase van ver o seu traballo. Teñen maior motivación para dar o mellor de si mesmos cando teñen "un público real". Tamén, tenden a tomar os comentarios e suxestións máis en serio, en lugar de atribuír a crítica á arbitrariedade do profe. Pero quizais a vantaxe máis importante é para os estudantes que realizan a avaliación. Estes gañan moito na apreciación dos criterios que sustentan o que é un bo traballo, ao aplicalos a traballos que non son propios. Cando xustifican ou explican os seus comentarios e suxestións, están obrigados a argumentar eses criterios explícitamente.


18) Utilicemos cadernos de aprendizaxe.
O noso alumnado pebe ter un caderno de dúas columnas, por exemplo. Imos solicitarlles que anoten na primeira das columnas o material que aprenden da lectura e da redacción e, na segunda, os pensamentos que lles xorden como reacción ao que están a aprender. Nesta última, incluiríase ademais, preguntas, hipóteses, a súa propia reorganización do material, as súas propias gráficas e táboas, comentarios sobre os seus procesos de pensamento e os seus progresos. Estes cadernos se poden compartir en grupos, acompañados pola discusión das ideas dos estudantes. As hipóteses e preguntas poden servir de base para futuras asignacións ou para proxectos especiais; os cadernos pódense entregar periodicamente para recibir retroalimentación do profe.


19) Fagamos debates!
Pois iso, fagamos debates sobre asuntos controvertidos, de actualide. Por exemplo, pregunte cantos na clase pensan que a alimentación é importante para todas as persoas. Cando alcen as mans para respostar escollamos dous ou tres estudantes que pensan afirmativamente. Pídalles que se xunten e desenvolten  os seus argumentos en grupo. Fagamos o mesmo con aqueles que cren que a alimentación non é importante. Os grupos utilizan parte do tempo da clase para desenvolver as súas estratexias e presentan as súas conclusións ao día seguinte.  Despois, podemos preguntar aos estudantes que opinaban que a alimentación non era importante si cambiaron de idea ou non.


20) Fagamos que escriban diálogos.
Pedimos unha tarefa escrita na que expoñan diálogos imaxinarios entre persoas con perspectivas diferentes sobre algún asunto de actualidade como as células nai ou o aborto. Os diálogos tamén poden versar sobre os distintos puntos de vista de partes opostas nunha disputa internacional. Ou podería xerarse un diálogo entre unha persoa liberal e unha conservadora. Dise aos estudantes que as persoas involucradas no diálogo deben ser intelixentes, racionais e sen prexuízos.
Para que os estudantes redacten un diálogo, requírese que pensen dende dúas perspectivas diferentes. Escribilo facilítalles ver o punto de vista dunha persoa con quen non están de acordo e facelo sen prexuízos. Tamén obriga a posibilitar que persoas con perspectivas diferentes se comuniquen entre si, que presenten obxeccións e preguntas e propoñan alternativas. Oalumnado tende a presentar argumentos moito máis fortes para as distintas perspectivas cando escriben os diálogos. Para poder redactar un diálogo efectivo, teñen que sentir empatía por aqueles que argumentan un punto de vista que eles non aceptan. 

Problemas na escrita?

Publicado: 18/01/2016 11:58 por iessalvaterraorientacion en INFOGRAFÍAS

Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG)  convoca probas de acceso á universidade para maiores de 25 anos e  probas de acceso para maiores de 45 anos. 

Calendario de inscripción: Do 18 de xaneiro ao 12 de febreiro de 2016.

Proba maiores de 25 anos:
Persoas que cumpran ou cumpriran os 25 anos de idade ano natural no que se celebre a proba, que non posúan ningunha titulación académica (Bacharelato ou equivalente, Técnico Superior de Formación Profesional, etc.) e que non estean nalgunha das seguintes situacións: 

 

  • Ter superada a PAU tendo superado o Bachallerato ou o COU 
  • Estar en posesión dun título universitario de carácter oficial. 
  • Ter superado o COU con anterioridade ao curso 74/75. 
  • Ter superado o curso Preuniversitario e as Probas de Madurez.
  • Estar en posesión de título de bacharelato conforme a plans de estudo anteriores a 1953. 
  • Ter superado calquera outros estudos que, por homologación ou equivalencia, outorguen acceso á Universidade (militares, eclesiásticos, etc.). 

 

Requisitos proba maiores 45 anos:
Persoas maiores de 45 anos de idade que non posúan ningunha titulación académica que as habilite para accederen á universidade por outras vías.

Enlaces para acceder a toda a información na web da CIUG:


    

Proba maiores 25 anos 
Proba maiores 45 anos

SESIÓN 8. Click !! ¿Cómo puedo defender mis derechos?

 Páx. 53-56

Click!!! Progr. Resolución de Conflictos de Convivencia

SESIÓN 8. "Insultos 2"

Páx.: (26-31)

Click!! Programa Intelix. Emocional para a convivencia escolar

"Habilidades para afrontar a agresividade 2"   

Páx.: (14-23)

Click!! Progr. Orient. Profesional

SESIÓN 8. Paso 2 "¿Tengo claro lo que me gusta?"

 Autocoñecemento

Páx.: (17-25)

5 comidas ao día!!

Publicado: 21/01/2016 11:59 por iessalvaterraorientacion en INFOGRAFÍAS

A morte dun familiar

Publicado: 25/01/2016 12:02 por iessalvaterraorientacion en FAMILIAS

Click na imaxe!!

20160126092006-a-morte-dun-ser-querido.png

 

Poderán participar nestas probas as persoas que cumpran os seguintes requisitos:

a) Ser maior de 20 anos ou cumprir esa idade no ano 2016.

b) Non estar en posesión do título de bacharel ou de calquera outro título declarado equivalente para os efectos académicos.

c) Non estar a cursar ensinanzas de bacharelato en ningunha das súas modalidades ou réximes nin ter estado matriculado nesas ensinanzas no curso escolar 2015/16.

 

 

Poderán participar nestas probas as persoas que cumpran os seguintes requisitos:

1. Ter cumpridos os dezaoito anos o día anterior á data de realización da proba.

2. Non estaren en posesión do título de graduado en educación secundaria.

3. Non estaren inscritas para a superación das materias de 4º curso de educación secundaria obrigatoria establecidas no artigo 7, apartado 5 da Orde do 21 de decembro de 2007 (DOG do 7 de xaneiro de 2008).

4. Non estaren nin teren estado matriculadas no curso 2015/16 nas ensinanzas de educación secundaria ordinaria nin nas de formación profesional básica.

5. O alumnado matriculado durante o curso 2015/16 na educación secundaria para persoas adultas poderá inscribirse nas probas se previamente cumpre as seguintes condicións:

5.1. Para acudir á primeira convocatoria, o alumnado ten que solicitar a baixa nas ensinanzas do segundo cuadrimestre. Así mesmo, as persoas con ámbitos do primeiro cuadrimestre sen superar deberán renunciar á avaliación extraordinaria deses ámbitos.

5.2. Para inscribirse na segunda convocatoria, o alumnado con ámbitos suspensos no segundo cuadrimestre ten que renunciar á avaliación extraordinaria deses ámbitos.