Blogia
MZUNGU

FAMILIAS

Orientacións Básicas 4º ESO

O seguinte DOCUMENTO dirixido ao alumnado, profesorado e, sobre todo, familias contén unha recopilación, medianamente organizada, daquelas orientacións académicas e profesionais básicas que debe ter en conta todo o alumnado que vai rematar 4º da ESO. É moi extenso (66 páxinas) pero contén a diversa información existente para a toma de decisións que influirán no futuro deste alumnado. Quero resaltar os dous últimos puntos que pode que sexan os menos coñecidos pola comunidade educativa salientando, tamén, que o alumnado que remata a ESO pode presentarse a algunhas oposicións das que fago un pequeno extracto.

1. Sistema educativo LOMCE

2. Opcións despois da ESO

3. A FP

4. A Proba de Acceso ao grao medio

5. Criterios de admisión en grao medio

6. Acceso ao Grao Superior

7. Oferta de FP por provincia e concello

8. Vinculación da modalidade de Bach. Cos Ciclos de grao superior

9. O bacharelato

10. A universidade

11. As ensinanzas de Réxime Especial

12.Oposicións ao rematar os estudos (garda civil, bombeiros, policía local)

 

Orientación Básicas 2º ESO 2016/17

O seguinte DOCUMENTO dirixido ao alumnado, profesorado e, sobre todo, familias contén unha recopilación medianamente organizada daquelas orientacións académicas básicas, xurdidas da LOMCE, que debemos ter en conta en 2º da ESO para os seguintes cursos:

 • Características da etapa da ESO
 • Finalidades da ESO
 • Titulo
 • Estructura de 3º e 4º de ESO
 • Promoción e titulación na ESO
 • Proba de avaliación final da ESO (reválida)
 • Consello orientador
 • Que pode facer o alumnado que non vai ben
 • Que podemos estudar despois da ESO
 • Que é a FP Básica
 • Acceso a FP mediante proba
 • A proba de acceso aos Ciclos de Grao Medio
 • Follas de matrícula para 3º ESO

 

Orientación Básicas 1º ESO 2016/17

O seguinte DOCUMENTO vai dirixido ao alumnado, profesorado e, sobre todo, familias. Foi pensado coma unha libreta ou caderno individual e contén unha recopilación, medianamente organizada, daquelas orientacións académicas básicas, moitas xurdidas da LOMCE, que debemos ter en conta en 1º da ESO. Pretendo que teñades unha visión global das opcións que tedes no eido educativo e que vexades como se está a re-ordenar, si é que podemos denominalo así, o sistema educativo. Algúns puntos deste caderno son:

 • Características da etapa da ESO
 • Finalidades da ESO
 • Titulo
 • Estructura de 2º, 3º e 4º de ESO
 • Promoción e titulación na ESO
 • Proba de avaliación final da ESO (reválida)
 • Consello orientador
 • Que pode facer o alumnado que non vai ben
 • Que podemos estudar despois da ESO
 • Que é a FP Básica
 • Acceso a FP mediante proba
 • A proba de acceso aos Ciclos de Grao Medio
 • Follas de matrícula para 2º ESO

 

Orientacións básicas 3º ESO

O seguinte DOCUMENTO dirixido ao alumnado, profesorado e, sobre todo, familias contén unha recopilación, medianamente organizada, daquelas orientacións académicas e profesionais básicas que debe ter en conta todo o alumnado que vai rematar 3º da ESO. É moi extenso (70 páxinas) pero contén a diversa información existente para a toma de decisións que influirán no futuro deste alumnado. Quero resaltar os dous últimos puntos que pode que sexan os menos coñecidos pola comunidade educativa salientando, tamén, que o alumnado que remata a ESO pode presentarse a algunhas oposicións das que fago un pequeno extracto.

A avaliación final (reválida) que realizarán neste curso escolar 2016-17 o alumnado de 4º ESO NON TERÁ EFECTOS ACADÉMICOS. Non é necesario aprobala para onter o título de GES.

1. Sistema educativo LOMCE

2. Opcións despois da ESO

3. A FP

4. A Proba de Acceso ao grao medio

5. Criterios de admisión en grao medio

6. Acceso ao Grao Superior

7. Oferta de FP por provincia e concello

8. Vinculación da modalidade de Bach. Cos Ciclos de grao superior

9. O bacharelato

10. A universidade

11. As ensinanzas de Réxime Especial

12.Oposicións ao rematar os estudos: garda civil, bombeiros, policía local, policía nacional e institucións penitenciarias

 

As probas diagnósticas de 4º ESO

 • As avaliacións de 6º de Educación Primaria e de 4º de ESO serán os días 23 e 24 de maio e a de 3º de Primaria o 30 e 31 de maio.
 • As probas teñen unha finalidade estritamente de proporcionar á Administración unha información complementaria para o deseño de accións específicas cara un ensino de maior calidade.
 • Realizaranse no 15% dos centros de Primaria e de Secundaria para cuxa selección a Consellería segue un procedemento moi similar ao das probas PISA tanto en canto a metodoloxía como a tamaño da mostra
 • A mostra busca a máxima representatividade e equilibrio, para que os resultados podan extrapolarse ao conxunto da poboación escolar dos cursos avaliados
 • Os resultados obtidos non repercuten en ningún caso nas cualificacións obtidas polos alumnos no curso escolar nin contan para o expediente académico

Co fin de que os centros educativos poidan contar con información ao respecto, en tanto o Ministerio de Educación non publique a Orde que regula as avaliacións finais de Primaria e Secundaria, a  Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, venlles de comunicar aos centros que forman parte da mostra, as datas de celebración destas avaliacións diagnósticas, que serán mostrais e non censais, tal como quedou acordado por unanimidade de todas as Comunidades Autónomas na Conferencia Sectorial de Educación celebrada en novembro en Madrid.

Deste xeito, as avaliacións de 6º de Educación Primaria e de 4º de ESO terán lugar os días 23 e 24 de maio, mentres que a proba diagnóstica de 3º de Primaria celebrarase o 30 e 31 de maio.

Cómpre subliñar que o resultado destas probas non ten ningunha repercusión no expediente académico dos alumnos; é dicir, que non inciden para nada nas cualificacións obtidas polos rapaces no curso escolar. A súa finalidade é estritamente diagnóstica, xa que os datos recompilados proporcionan á Administración unha información complementaria á hora de deseñar accións específicas na súa aposta por unha maior calidade no ensino.

Respecto á selección da mostra, a Consellería seguiu un procedemento moi similar ás probas PISA (para a cal tamén se extraen centros por países e CCAA), en canto a metodoloxía e tamaño da mostra. É dicir, aplicáronse rigorosos criterios técnicos (porcentaxe de públicos/privados, rural/urbano, tamaño dos centros) co fin de lograr a máxima representatividade e, deste xeito, que as extrapolacións dos datos obtidos permitan establecer conclusións certas.

Avaliación de 4º curso de ESO

Unha das principais novidades é que este curso 2016/17 é o primeiro no que se vai aplicar a avaliación de Secundaria, para os alumnos que están cursando 4º de ESO. Froito do acordo unánime a nivel de Comunidades Autónomas e Ministerio de Educación acadado na Conferencia Sectorial de Educación, esta proba aplicarase con carácter de mostra; é dicir, que non a van facer o cen por cen do alumnado deste curso, senón só nos centros seleccionados en base aos correspondentes criterios técnicos. No caso de Galicia, a mostra seleccionada representa aproximadamente un 15% dos centros que imparten 4º de ESO de toda Galicia (arredor de 70).

Cómpre lembrar que, atendendo á demanda feita desde Galicia polo departamento que dirixe Román Rodríguez, esta avaliación terá carácter exclusivamente diagnóstico e, polo tanto, non conta para o expediente do alumno nin para a súa promoción para a seguinte etapa educativa. A proposta, que foi apoiada polo resto das CCAA, foi convalidada polo Congreso dos Deputados e ratificada polo Goberno do Estado no Real Decreto-lei 5/2016, de 9 de decembro, de medidas urxentes para a ampliación do calendario de implantación da LOMCE mentres non entre en vigor a normativa que resulte do Pacto de Estado social e político, no que se está traballando. As competencias avaliadas serán a matemática, a lingüística (en galego, en castelán e en lingua estranxeira), e a competencia social e cívica.

Aplicación das probas

En todos os casos, as probas están baseadas e deseñadas segundo os estándares dos currículos correspondentes aos cursos nos que se aplican. É dicir, adaptadas ás franxas de idade dos alumnos aos que van dirixidos.

Coma nas anteriores edicións, a Consellería de Cultura e Educación encargarase de proporcionar aos centros o apoio necesario (tanto material como soporte informático) para poder realizar as probas. Deste xeito, disporanse cadernos (en formato papel) para cada unha das avaliacións e das competencias obxecto de avaliación, así como cuestionarios de contexto para profesores, dirección do centro, alumnado e as súas familias.

O contido das probas será elaborado por grupos de profesores que imparten docencia no nivel educativo que se avalía. Téñense en conta os estándares fixados polo Estado, así como o currículo propio da CCAA de Galicia.

De acordo co proxecto de Orde ministerial, os encargados da aplicación e corrección das probas será, preferentemente, profesorado funcionario do sistema educativo, externo ao centro no que se apliquen as probas; co apoio dos equipos directivos e o profesorado dos centros seleccionados, que participarán e colaborarán na realización da avaliación (en calquera caso, a Consellería publicará unhas instrucións na que se detallarán de xeito pormenorizado estas cuestións). No caso de 3º de Primaria, ao igual que nas edicións anteriores, as probas serán corrixidas por profesores/as do centro que non impartan clase nas materias relacionadas coas competencias obxecto da proba aos alumnos/as avaliados.


Reválidas ESO e Bacharelato LOMCE

BENVIDA a todas as familias ao IES Salvaterra de Miño

CONSELLOS ÁS FAMILIAS

Orientacións Básicas 3º ESO

O seguinte DOCUMENTO dirixido ao alumnado, profesorado e, sobre todo, familias contén unha recopilación, medianamente organizada, daquelas orientacións académicas e profesionais básicas que debe ter en conta todo o alumnado que vai rematar 3º da ESO. É moi extenso (70 páxinas) pero contén a diversa información existente para a toma de decisións que influirán no futuro deste alumnado. Quero resaltar os dous últimos puntos que pode que sexan os menos coñecidos pola comunidade educativa salientando, tamén, que o alumnado que remata a ESO pode presentarse a algunhas oposicións das que fago un pequeno extracto.

A avaliación final (reválida) que realizarán o vindeiro curso escolar 2016-17 NON TERÁ EFECTOS ACADÉMICOS para o alumnado que remate 4º ESO.


1. Sistema educativo LOMCE

2. Opcións despois da ESO

3. A FP

4. A Proba de Acceso ao grao medio

5. Criterios de admisión en grao medio

6. Acceso ao Grao Superior

7. Oferta de FP por provincia e concello

8. Vinculación da modalidade de Bach. Cos Ciclos de grao superior

9. O bacharelato

10. A universidade

11. As ensinanzas de Réxime Especial

12.Oposicións ao rematar os estudos

 

 

 

Fonte: Mónica Diz

Orientacións Básicas 1º ESO 2016

O seguinte DOCUMENTO vai dirixido ao alumnado, profesorado e, sobre todo, familias. Foi pensado coma unha libreta ou caderno individual e contén unha recopilación, medianamente organizada, daquelas orientacións académicas básicas, moitas xurdidas da LOMCE, que debemos ter en conta en 1º da ESO. Pretendo que teñades unha visión global das opcións que tedes no eido educativo e que vexades como se está a re-ordenar, si é que podemos denominalo así, o sistema educativo. Algúns puntos deste caderno son:

 • Características da etapa da ESO
 • Finalidades da ESO
 • Titulo
 • Estructura de 2º, 3º e 4º de ESO
 • Promoción e titulación na ESO
 • Proba de avaliación final da ESO (reválida)
 • Consello orientador
 • Que pode facer o alumnado que non vai ben
 • Que podemos estudar despois da ESO
 • Que é a FP Básica
 • Acceso a FP mediante proba
 • A proba de acceso aos Ciclos de Grao Medio
 • Follas de matrícula para 3º ESOFontes: Mónica Diz e outros

Orientacións Básicas 4º ESO

O seguinte DOCUMENTO dirixido ao alumnado, profesorado e, sobre todo, familias contén unha recopilación, medianamente organizada, daquelas orientacións académicas e profesionais básicas que debe ter en conta todo o alumnado que vai rematar 4º da ESO. É moi extenso (66 páxinas) pero contén a diversa información existente para a toma de decisións que influirán no futuro deste alumnado. Quero resaltar os dous últimos puntos que pode que sexan os menos coñecidos pola comunidade educativa salientando, tamén, que o alumnado que remata a ESO pode presentarse a algunhas oposicións das que fago un pequeno extracto.

1. Sistema educativo LOMCE

2. Opcións despois da ESO

3. A FP

4. A Proba de Acceso ao grao medio

5. Criterios de admisión en grao medio

6. Acceso ao Grao Superior

7. Oferta de FP por provincia e concello

8. Vinculación da modalidade de Bach. Cos Ciclos de grao superior

9. O bacharelato

10. A universidade

11. As ensinanzas de Réxime Especial

12.Oposicións ao rematar os estudos

 

 

 

Fonte: Mónica Diz

Orientacións Básicas 2º ESO 2016

O seguinte documento dirixido ao alumnado, profesorado e, sobre todo, familias contén unha recopilación medianamente organizada daquelas orientacións académicas básicas, xurdidas da LOMCE, que debemos ter en conta en 2º da ESO:

 • Características da etapa da ESO
 • Finalidades da ESO
 • Titulo
 • Estructura de 3º e 4º de ESO
 • Promoción e titulación na ESO
 • Proba de avaliación final da ESO (reválida)
 • Consello orientador
 • Que pode facer o alumnado que non vai ben
 • Que podemos estudar despois da ESO
 • Que é a FP Básica
 • Acceso a FP mediante proba
 • A proba de acceso aos Ciclos de Grao Medio
 • Follas de matrícula para 3º ESO


Fontes: Mónica Diz e outros

Fondo solidario libros de texto

Obxecto da convocatoria

Esta orde ten por obxecto regular para o curso 2016/17 no ámbito dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia sostidos con fondos públicos:

a) A participación no fondo solidario de libros de texto do alumnado matriculado en 3º, 4º, 5º e 6º de educación primaria (en diante, EP) e en 1º e 3º de educación secundaria obrigatoria (en diante, ESO); cursos en que, necesariamente, se manterán os libros de texto do curso 2015/16.

b) A convocatoria de axudas para adquirir libros de texto destinadas ao alumnado matriculado en 1º e 2º de EP, en 2º e 4º de ESO, e en educación especial (en diante, EE); así como as axudas que pode recibir o alumnado incluído na disposición adicional primeira desta orde.

c) A convocatoria de axudas para adquirir material escolar destinadas ao alumnado matriculado en EP, ESO e EE. 

O prazo para presentar solicitudes iniciarase o día seguinte da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia e rematará o día 23 de xuño de 2016 (este incluído).

ORDE do 27 de abril de 2016 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2016/17

Abuso das tecnoloxías

Click na imaxe

20160504101614-imagen.cmd.png

Terapia pola igualdade

Fonte: La botica del orientador

Familias

Familias

Guía para afrontamento de cambios na familia

A morte dun familiar

Click na imaxe!!

20160126092006-a-morte-dun-ser-querido.png

Acceso á Universidade maiores de 25 e 45 anos (2016)

Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG)  convoca probas de acceso á universidade para maiores de 25 anos e  probas de acceso para maiores de 45 anos. 

Calendario de inscripción: Do 18 de xaneiro ao 12 de febreiro de 2016.

Proba maiores de 25 anos:
Persoas que cumpran ou cumpriran os 25 anos de idade ano natural no que se celebre a proba, que non posúan ningunha titulación académica (Bacharelato ou equivalente, Técnico Superior de Formación Profesional, etc.) e que non estean nalgunha das seguintes situacións: 

 

 • Ter superada a PAU tendo superado o Bachallerato ou o COU 
 • Estar en posesión dun título universitario de carácter oficial. 
 • Ter superado o COU con anterioridade ao curso 74/75. 
 • Ter superado o curso Preuniversitario e as Probas de Madurez.
 • Estar en posesión de título de bacharelato conforme a plans de estudo anteriores a 1953. 
 • Ter superado calquera outros estudos que, por homologación ou equivalencia, outorguen acceso á Universidade (militares, eclesiásticos, etc.). 

 

Requisitos proba maiores 45 anos:
Persoas maiores de 45 anos de idade que non posúan ningunha titulación académica que as habilite para accederen á universidade por outras vías.

Enlaces para acceder a toda a información na web da CIUG:


    

Proba maiores 25 anos 
Proba maiores 45 anos

 

Vía Mónica Diz

Trastornos alimentarios. Guía familias

20151109114512-sin-titulo.jpg

Separacións, divorcios e fillas/os

Guía para familias