Blogia
MZUNGU

ENSINANZAS DEPORTIVAS

Ensinanzas deportivas de réxime especial

Teñen como finalidade preparar para a actividade profesional en relación cunha modalidade ou especialidade deportiva.As ensinanzas deportivas organízanse en bloques e módulos, de duración variable, constituídos por áreas de coñecemento teórico-prácticas. Estrutúranse en dous graos: grao medio e grao superior.

Grao medio: Para acceder ao grao medio será necesario o título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria e superar unha proba (proba específica).Se non se dispón do título da ESO, pero tes 17 anos, tamén se pode acceder superando unha proba de madurez, ademais da específica. Quen supere as ensinanzas deportivas de grao medio recibirá o título de Técnico Deportivo na modalidade ou especialidade deportiva correspondente. Có título de Técnico deportivo podo acceder ás titulacións de Técnico Deportivo Superior e Bacharelato. 

Grao superior: Para acceder ao grao superior será necesario o título de Bacharel e o de Técnico Deportivo, na modalidade correspondente. Nalgunhas modalidades, será tamén necesario superar unha proba ou acreditar méritos deportivos.Tamén existe unha proba de acceso para quen non teñan o título de Bacharel, pero deben ter 18 anos de idade. Quen supere as ensinanzas deportivas de grao superior recibirá o título de Técnico Deportivo Superior na especialidade correspondente. Có título de Técnico deportivo Superior podo acceder aos seguintes estudos universitarios:

1. Licenciado en Ciencias da Actividade Física e do deporte.

2. Diplomado en Educación Social.

3. Diplomado en Enfermería.

 4. Diplomado en Fisioterapia.

5. Diplomado en Terapia Ocupacional.

6. Diplomado en Traballo Social.

7. Diplomado en Turismo.

8. Mestre, especialidade de Audición e Linguaxe.

9. Mestre, especialidade de Educación Especial.

10. Mestre, especialidade de Educación Física.

11. Mestre, especialidade de Educación Infantil.

12. Mestre, especialidade de Educación Musical.

13. Mestre, especialidade de Educación Primaria.

14. Mestre, especialidade de Lingua Estranxeira.

 

Oferta educativa actual

Técnico deportivo en fútbol

Técnico deportivo superior en fútbol

Técnico deportivo en fútbol sala

Técnico deportivo superior en fútbol sala

Técnico deportivo en atletismo

Técnico deportivo superior en atletismo

Técnico deportivo en baloncesto

Técnico deportivo superior en baloncesto

Técnico deportivo en balonmano

Técnico deportivo superior en balonmano
Preguntas frecuentes


Probas de acceso