Se muestran los artículos pertenecientes al tema TÍTULO ESO/BACH LIBRE.

O despropósito dos novos parámetros de ponderación é total. 

Xa a prensa se fai eco desta desfeita. O venres pasado foi agónico para moito alumnado e Isabel Ruso, presidenta das direccións en ADDIGA, xeica "alertou" a consellería destes erros tan "significativos" que a algúns nos deixaron alucinados.

O alumnado de 2º de bacharelato, de FP que estaban a preparar a parte voluntaria, que terminaron bacharelato o curso pasado e que estaban a preparar a proba para subir nota, que saiban que: 

Se está a estudar bacharelato de Ciencias, e tiñan intención de presentarse a bioloxía para subir nota e así entrar no grao de Educación Física ou no grao de Primaria, agora non pode.

Se estuda bacharelato de Ciencias e ía subir nota con Matemáticas II para entrar en Administración e Dirección de Empresas, agora non pode. Se quería probar sorte con Economía da Empresa para subir a súa nota e entrar nunha enxeñería, agora non pode.

Se estuda bacharelato de humanidades e pensaba que podía mellorar a súa nota con Latín II para entrar en Dereito ou en Xornalismo, agora non pode. 

Se estuda bacharelato de Artes e tiña a intención de mellorar a súa nota para entrar en Comunicación Audiovisual presentándose a Artes Escénicas, agora non pode.

Se tiña planeado utilizar Debuxo Técnico II para mellorar a súa nota e entrar así nalgún grao de Artes e Humanidades (por ex. Belas Artes), ou nalgún grao de Ciencias Sociais, agora non pode, xa que soamente pondera para as enxeñerías e arquitectura. 

Exemplo: como é posible que Latín II non pondere tamén para a rama universitaria de Ciencias Sociais e Xurídicas, onde si teñen en conta Grego II. Acaso un grao como Dereito (da rama de Ciencias Sociais) non debería valorar Latín II como materia preferente?

 ...e non quedaría así a cousa e poderíamos continuar.

Parece que están neste intre reunidos na consellería de educación para solucionar esta chapuzada.

 

Vía Monica Diz


Convocadas as probas para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos e se ditan instrucións para a súa realización

Xúntase a Resolución do 31 de xaneiro de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos e se ditan instrucións para a súa realización.

 • O prazo de presentación das solicitudes será entre o 24 de febreiro e o 10 de marzo de 2017.
 • A proba terá lugar o día 21 de abril de 2017, en sesións de mañá e tarde, no IES San Clemente de Santiago de Compostela.
Convocadas as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos nas convocatorias de xuño e setembro, e se ditan instrucións para a súa realización 2017.

Os prazos de matrícula serán:

– Convocatoria de maio: 13 de marzo ao 24 de marzo de 2017, ambos os dous incluídos.


– Convocatoria de setembro: 3 ao 10 de xullo de 2017, ambos os dous incluídos.

Máis información


 

Poderán participar nestas probas as persoas que cumpran os seguintes requisitos:

a) Ser maior de 20 anos ou cumprir esa idade no ano 2016.

b) Non estar en posesión do título de bacharel ou de calquera outro título declarado equivalente para os efectos académicos.

c) Non estar a cursar ensinanzas de bacharelato en ningunha das súas modalidades ou réximes nin ter estado matriculado nesas ensinanzas no curso escolar 2015/16.

 

 

Poderán participar nestas probas as persoas que cumpran os seguintes requisitos:

1. Ter cumpridos os dezaoito anos o día anterior á data de realización da proba.

2. Non estaren en posesión do título de graduado en educación secundaria.

3. Non estaren inscritas para a superación das materias de 4º curso de educación secundaria obrigatoria establecidas no artigo 7, apartado 5 da Orde do 21 de decembro de 2007 (DOG do 7 de xaneiro de 2008).

4. Non estaren nin teren estado matriculadas no curso 2015/16 nas ensinanzas de educación secundaria ordinaria nin nas de formación profesional básica.

5. O alumnado matriculado durante o curso 2015/16 na educación secundaria para persoas adultas poderá inscribirse nas probas se previamente cumpre as seguintes condicións:

5.1. Para acudir á primeira convocatoria, o alumnado ten que solicitar a baixa nas ensinanzas do segundo cuadrimestre. Así mesmo, as persoas con ámbitos do primeiro cuadrimestre sen superar deberán renunciar á avaliación extraordinaria deses ámbitos.

5.2. Para inscribirse na segunda convocatoria, o alumnado con ámbitos suspensos no segundo cuadrimestre ten que renunciar á avaliación extraordinaria deses ámbitos.

MATRÍCULA:

 - Convocatoria de maio: 16 de marzo ao 27 de marzo de 2015, ambos os dous incluídos.
- Convocatoria de setembro: 1 ao 10 de xullo de 2015, ambos os dous incluídos.
 As persoas matriculadas para a primeira convocatoria, se non superan a totalidade dos ámbitos da proba, consideraranse matriculadas para a segunda convocatoria sen que teñan que presentar nova documentación.

DATAS DOS EXAMES: 29 de maio e 9 de setembro para as respectivas convocatorias (sesión de mañá e tarde).

REQUISITOS DOS ASPIRANTES: 
 1. Ter cumpridos dezaoito anos o día anterior á data de realización da proba.
 2. Non estaren en posesión do título de graduado en educación secundaria.  
 3. Non estaren inscritos para a superación das materias de 4º curso de educación secundaria obrigatoria establecidas no artigo 7, número 5 da Orde do 21 de decembro de 2007 (DOG do 7 de xaneiro de 2008).
 4. Non estaren nin teren estado matriculadas no curso 2014/15 nas ensinanzas de educación secundaria ordinaria ou no segundo curso dun programa de cualificación profesional inicial. 
 5. O alumnado matriculado durante o curso 2014/15 na educación secundaria para persoas adultas poderá inscribirse nas probas se previamente cumpre as seguintes condicións: 
  1. Para acudir á primeira convocatoria, o alumnado ten que solicitar a baixa nas ensinanzas do segundo cuadrimestre. Así mesmo, as persoas con ámbitos do primeiro cuadrimestre sen superar deberán renunciar á avaliación extraordinaria deses ámbitos.
  2. Para inscribirse na segunda convocatoria, o alumnado con ámbitos suspensos no segundo cuadrimestre ten que renunciar á avaliación extraordinaria deses ámbitos.
DOCUMENTACIÓN:

a. Solicitude de inscripción 
b. DNI o pasaporte
c.Copia cotexada, se procede, do certificado dos ámbitos da proba superados en anteriores convocatorias ou a certificación académica de ámbitos ou materias superados.
d. Acreditación de proceder doutra comunidade autónoma ou dun país estranxeiro no
caso de que se solicite a exención de lingua galega.
e. Certificación do ditame de discapacidade no caso de que se solicite o recoñecemento
de necesidades especiais, cando esta fose recoñecida por outra Administración distinta da 
Xunta de Galicia ou non se autorice a súa consulta.

LUGAR DA MATRÍCULA: 

En 12 centros educativos das catro provincias galegas. 

 O máis cercano en Ponteareas:  IES Val do Tea, rúa Feliciano Barrera, 15, 36860 Ponteareas.

ORGANIZACIÓN DA PROBA:

A proba consta de tres exames:
 • Ámbito científico-tecnolóxico: abrangue contidos de matemáticas, de ciencias da natureza e de tecnoloxía.
 • Ámbito social: inclúe contidos de ciencias sociais, xeografía e historia, de música e de educación plástica e visual.
 • Ámbito lingüístico: abrangue contidos de lingua galega, de lingua castelá e dunha lingua estranxeira (inglés ou francés).
Os exames son de resposta pechada (tipo test) e haberá unha redacción en lingua galega e outra en lingua castelá. 
MÁIS INFORMACIÓN:

Se tes intención de presentarte, convén que consultes os seguintes enlaces

REQUISITOS DOS ASPIRANTES:

a) Ser maior de 20 anos ou cumprir esa idade no ano 2015.
b) Non estar en posesión do título de bacharel ou de calquera outro título declarado equivalente para os efectos académicos.
c) Non estar a cursar ensinanzas de bacharelato en ningunha das súas modalidades ou  réximes nin ter estado matriculado nesas ensinanzas no curso escolar 2014/15.
O incumprimento dalgún destes requisitos suporá a anulación da inscrición na convocatoria
das probas e dos posibles resultados académicos obtidos nelas.

 

PRAZO DE MATRÍCULA: Entre o 16 e o 27 de febreiro de 2015.

DATA DO EXAME: 24 de abril de 2015, en sesións de mañá e tarde.

LUGAR: IES San Clemente de Santiago de Compostela

LUGARES PARA A INSCRIPCIÓN (máis cercano)
 • Centro EPA Berbés, rúa Marqués de Valterra, 8, 1º, 36202, Vigo.
ORGANIZACIÓN DA PROBA:

Consta de dous exercicios:

 1. Exercicio de materias comúns: a) Primeira parte: lingua galega e literatura; b) Segunda parte: lingua castelá e literatura; c) Terceira parte: lingua estranxeira; d) Cuarta parte: cuestións das materias de ciencias para o mundo contemporáneo, de filosofía e cidadanía, de historia da filosofía e de historia de España.
 2. Exercicio de seis materias de modalidade: Para superar cada exercicio cumprirá obter unha cualificación igual ou superior a 5 e, polo menos, un 4 en cada unha das súas partes.
MÁIS INFORMACIÓN:

Se tes intención de presentarte, consulta as seguintes ligazóns:

Probas libres ESO para maiores de dezaoito anos. Centros para a realización das probas do 23 de maio de 2014

Convocadas as probas para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos e se ditan instrucións para a súa realización
Lun, 10/02/2014 - 08:51

Xúntase a Resolución do 24 de xaneiro de 2014, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos e se ditan instrucións para a súa realización.

 • O prazo de presentación das solicitudes será entre o 17 e o 28 de febreiro de 2014.
 • As probas terán lugar o día 25 de abril de 2014, en sesións de mañá e tarde, no IES San Clemente de Santiago de Compostela.

MÁIS INFORMACIÓN:

REQUISITOS DOS ASPIRANTES:
a) Ser maior de 20 anos ou facer esa idade no ano 2014.
 
b) Non estar en posesión do título de bacharel ou de calquera outro título declarado equivalente para os efectos académicos.

c) Non estar a cursar ensinanzas de bacharelato en ningunha das súas modalidades ou réximes (presencial, semipresencial ou telemática) nin ter estado matriculado nesas ensinanzas no curso escolar 2013/14.
 

PRAZO E LUGAR DE INSCRICIÓN: 

O prazo para realizar a inscrición nestas probas será entre o 17 e o 28 de febreiro de 2014, nos centros que a continuación se detallan.

DATA DAS PROBAS: 
 As probas terán lugar o día 25 de abril de 2014 nos seguintes centros:
 
a) Centro EPA Eduardo Pondal, A Coruña.
b) IES San Clemente, Santiago de Compostela.
c) Centro EPA Albeiros, Lugo.
d) Centro EPA de Ourense, Ourense.
e) Centro EPA Río Lérez, Pontevedra.

Convocadas as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos nas convocatorias de maio e setembro, e se ditan instrucións para a súa realización.

Xúntase a Resolución do 15 de xaneiro de 2014, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos, nas convocatorias de maio e setembro, e se ditan instrucións para a súa realización.

MÁIS INFORMACIÓN:

 • REQUISITOS PARA PRESENTARSE Á PROBA:
  Poderán participar nestas probas as persoas que cumpran os seguintes requisitos: 

  1. Ter cumpridos os dezaoito anos o día anterior á data de realización da proba. 

  2. Non estaren en posesión do título de graduado en educación secundaria ou de calquera outro declarado equivalente para efectos académicos. 

  3. Non estaren inscritas para a superación das materias de 4º curso de educación secundaria obrigatoria establecidas no artigo 7, punto 5º da Orde do 21 de decembro de 2007 (DOG do 7 de xaneiro de 2008). 

  4. Non estaren matriculadas de forma oficial nas ensinanzas de educación secundaria ordinaria, na educación secundaria para persoas adultas ou no segundo curso dun programa de cualificación profesional inicial.

  5. O alumnado matriculado durante o curso 2013/14 na educación secundaria para persoas adultas poderá inscribirse nas probas se previamente cumpre as seguintes condicións:
  5.1. Para acudir á primeira convocatoria, o alumnado ten que solicitar a baixa nas ensinanzas do segundo cuadrimestre. Así mesmo, as persoas con ámbitos do primeiro cuadrimestre sen superar deberán renunciar á avaliación extraordinaria deses ámbitos.
  5.2. Para inscribirse na segunda convocatoria, o alumnado con ámbitos suspensos no segundo cuadrimestre ten que renunciar á avaliación extraordinaria deses ámbitos.
  O incumprimento dalgún destes requisitos suporá a anulación da inscrición na convocatoria das probas e dos posibles resultados académicos obtidos nelas.
  Os prazos de matrícula serán:

– Convocatoria de maio: 24 de marzo ao 4 de abril de 2014, ambos os dous incluídos.
– Convocatoria de setembro: 1 ao 10 de xullo de 2014, ambos os dous incluídos.


RESOLUCIÓN do 8 de xaneiro de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos nas convocatorias de maio e setembro, e se ditan instrucións para a súa realización.

TÍTULO ESO

Publicado: 12/04/2013 10:11 por iessalvaterraorientacion en TÍTULO ESO/BACH LIBRE

PROBA PARA ACADAR O TÍTULO DE ESO PARA ALUMNADO CON 18 ANOS E MÁXIMO 5 MATERIAS NON SUPERADAS NA ESO


Convocadas as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos nas convocatorias de maio e setembro, e se ditan instrucións para a súa realización.

RESOLUCIÓN do 21 de febreiro de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos nas convocatorias de abril e setembro, e se ditan instrucións para a súa realización.

No DOG do 11 de maio convócanse as probas para a obtención do título de Graduado/a en Educación Secundaria Obrigatoria para MAYORES de 18 anos nas convocatorias de xuño e setembro. 

Prazos de matrícula

Proba de xuño: 16 ao 27 de maio, ambos os dous incluídos

Proba de setembro: 1 e 2 de setembro, , ambos os dous incluídos

 

Datas das probas

14 de xuño


9 de setembro