Poesía... es ti!!

Publicado: 28/03/2017 10:59 por iessalvaterraorientacion en POESÍA

Fai 75 anos que finou Miguel Hernández nunha cárcere franquista. 31 anos. Poeta  do pobo, poeta da terra.

Los hombres viejos

...Temblad, hijos de puta, por vuestra puta suerte, 
que unos soldados de alma patética deciden: 
ellos son los que tratan la verdadera muerte, 
ellos la verdadera, la ruda vida piden. 

La vida es otra cosa, sucios señores míos, 
más clara, menos turbia de folios, de oficinas.
Nadan radiantemente sus cuerpos en los ríos 
y no usan esa cara de múltiples esquinas. 

Nunca fuisteis muchachos, y queréis que persista 
un mundo aparatoso de cartón estirado, 
por donde el cartón vaya paticojo y turista, 
rey entre maniquíes de pulso congelado. 

Venís de la Edad Media donde no habéis nacido, 
porque no sois del tiempo presente ni del ausente. 
Os mata una verdad en el caduco nido: 
la que impone la vida del siempre adolescente. 

Yo soy viejo: tan viejo, que el primer hombre late 
dentro de mis vividos y veintisiete años, 
porque combato al tiempo y el tiempo me combate. 
A vosotros, vencidos, os trata como a extraños. 

PREAVALIACIÓN 2ª

Click! Programa Orient. Profesional

Sesión 12. Materias e profesións

Páx.: (28-32)

Ponderacións acordadas pola Secretaría Xeral de Universidades, Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa e CiUG, na reunión celebrada o 27/03/2017. 

O despropósito dos novos parámetros de ponderación é total. 

Xa a prensa se fai eco desta desfeita. O venres pasado foi agónico para moito alumnado e Isabel Ruso, presidenta das direccións en ADDIGA, xeica "alertou" a consellería destes erros tan "significativos" que a algúns nos deixaron alucinados.

O alumnado de 2º de bacharelato, de FP que estaban a preparar a parte voluntaria, que terminaron bacharelato o curso pasado e que estaban a preparar a proba para subir nota, que saiban que: 

Se está a estudar bacharelato de Ciencias, e tiñan intención de presentarse a bioloxía para subir nota e así entrar no grao de Educación Física ou no grao de Primaria, agora non pode.

Se estuda bacharelato de Ciencias e ía subir nota con Matemáticas II para entrar en Administración e Dirección de Empresas, agora non pode. Se quería probar sorte con Economía da Empresa para subir a súa nota e entrar nunha enxeñería, agora non pode.

Se estuda bacharelato de humanidades e pensaba que podía mellorar a súa nota con Latín II para entrar en Dereito ou en Xornalismo, agora non pode. 

Se estuda bacharelato de Artes e tiña a intención de mellorar a súa nota para entrar en Comunicación Audiovisual presentándose a Artes Escénicas, agora non pode.

Se tiña planeado utilizar Debuxo Técnico II para mellorar a súa nota e entrar así nalgún grao de Artes e Humanidades (por ex. Belas Artes), ou nalgún grao de Ciencias Sociais, agora non pode, xa que soamente pondera para as enxeñerías e arquitectura. 

Exemplo: como é posible que Latín II non pondere tamén para a rama universitaria de Ciencias Sociais e Xurídicas, onde si teñen en conta Grego II. Acaso un grao como Dereito (da rama de Ciencias Sociais) non debería valorar Latín II como materia preferente?

 ...e non quedaría así a cousa e poderíamos continuar.

Parece que están neste intre reunidos na consellería de educación para solucionar esta chapuzada.

 

Vía Monica Diz


RESOLUCIÓN conxunta do 21 de febreiro de 2017, da Secretaría Xeral de Universidades e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a realización, dentro do curso 2016/17, da avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU) para o curso 2017/18

Poesía... es ti!

Publicado: 21/03/2017 08:57 por iessalvaterraorientacion en POESÍA

#DíamundialdelaPoesía Programa de autoestima e habilidades sociais

Sesión 11. Tú vales mucho (2)

Páx.: (11-13)

Click!!   Progr. Orient. Profesional

SESIÓN 11. Paso 3.Aptitudes. "¿Para que valgo más?"

Páx.: (27-35)

 

 Sesión 10. "Aprendo a resolver mis problemas"

Páx. 61-64

 

A CIUG informa:

Para o curso 2015-2016 e 2016-2017, segundo a regulamentación establecida pola Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE) e polo Real Decreto 412/2014, de 6 de xuño, polo que se establece a normativa básica dos procedementos de admisión ás ensinanzas universitarias oficiales de Grao, desaparece a superación da proba de acceso á universidade como requisito de acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de Grao para os seguintes casos:
  a) Estudantes que se atopen en posesión do título de Bacharelato Europeo en virtude das disposicións contidas no convenio polo que se establece o Estatuto das Escolas Europeas, feito en Luxsemburgo o 21 de xuño de 1994.
   b) Estudantes que obtivesen o Diploma de Bacharelato Internacional, expedido pola Organización de Bacharelato Internacional, con sede en Xenebra (Suíza).
   c) Estudantes en posesión de títulos, diplomas ou estudos de Bacharelato procedentes de sistemas educativos de Estados membros da Unión Europea ou de outros Estados cos que haxa subscrito acordos internacionais aplicables ao respecto, en réxime de reciprocidade, sempre que ditos estudantes cumpran os requisitos académicos esixidos nos seus sistemas educativos para acceder as súas Universidades.
   d) Estudantes en posesión de títulos, diplomas ou estudos equivalentes ao título de Bacharelato do Sistema Educativo Español, procedentes de sistemas educativos de Estados membros da Unión Europea ou de outros Estados cos que haxa subscrito acordos internacionais aplicables ao respecto, en réxime de reciprocidade, cando ditos estudantes non cumpran os requisitos académicos esixidos nos seus sistemas educativos para acceder as súas Universidade
  e) Estudantes en posesión de títulos, diplomas ou estudos equivalentes ao título de Bacharelato do sistema Educativo Español, procedentes de sistemas educativos de Estados que non sexan membros da Unión Europea cos que non se teñan subscrito acordos internacionais para o rexoñecementos do título de Bacharelato en réxime de reciprocidade, homologados ou declarados equivalentes ao título de Bacharelato do Sistema educativo Español.
  Aquel alumnado que desexe aumentar a súa nota de acceso inicial, poderá presentarse á Fase Específica das Probas de Acceso á Universidade organizada por:
- A Universidade Nacional de Educación a Distancia (Uned), que se celebrará nos centros asociado da UNED, ou nos lugares que acorde o órgano competente desta.
- O Sistema Universitario de Galicia (SUG) a través da Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG), segundo o establecido ao respecto na correspondente convocatoria.

Nota: Para o acceso á universidade:

- os estudantes dos apartados a), b) e c) deberán contar coa Credencial para o acceso á universidade emitida pola UNED.

- os estudantes dos apartados d) e e) deberán homologar os seus estudos aos do título de Bacharelato do Sistema Educativo Español.

Vía Orienta Galicia