Se muestran los artículos pertenecientes al tema FAMILIAS.

O seguinte DOCUMENTO dirixido ao alumnado, profesorado e, sobre todo, familias contén unha recopilación, medianamente organizada, daquelas orientacións académicas e profesionais básicas que debe ter en conta todo o alumnado que vai rematar 4º da ESO. É moi extenso (66 páxinas) pero contén a diversa información existente para a toma de decisións que influirán no futuro deste alumnado. Quero resaltar os dous últimos puntos que pode que sexan os menos coñecidos pola comunidade educativa salientando, tamén, que o alumnado que remata a ESO pode presentarse a algunhas oposicións das que fago un pequeno extracto.

1. Sistema educativo LOMCE

2. Opcións despois da ESO

3. A FP

4. A Proba de Acceso ao grao medio

5. Criterios de admisión en grao medio

6. Acceso ao Grao Superior

7. Oferta de FP por provincia e concello

8. Vinculación da modalidade de Bach. Cos Ciclos de grao superior

9. O bacharelato

10. A universidade

11. As ensinanzas de Réxime Especial

12.Oposicións ao rematar os estudos (garda civil, bombeiros, policía local)

 

O seguinte DOCUMENTO dirixido ao alumnado, profesorado e, sobre todo, familias contén unha recopilación medianamente organizada daquelas orientacións académicas básicas, xurdidas da LOMCE, que debemos ter en conta en 2º da ESO para os seguintes cursos:

 • Características da etapa da ESO
 • Finalidades da ESO
 • Titulo
 • Estructura de 3º e 4º de ESO
 • Promoción e titulación na ESO
 • Proba de avaliación final da ESO (reválida)
 • Consello orientador
 • Que pode facer o alumnado que non vai ben
 • Que podemos estudar despois da ESO
 • Que é a FP Básica
 • Acceso a FP mediante proba
 • A proba de acceso aos Ciclos de Grao Medio
 • Follas de matrícula para 3º ESO

 O seguinte DOCUMENTO vai dirixido ao alumnado, profesorado e, sobre todo, familias. Foi pensado coma unha libreta ou caderno individual e contén unha recopilación, medianamente organizada, daquelas orientacións académicas básicas, moitas xurdidas da LOMCE, que debemos ter en conta en 1º da ESO. Pretendo que teñades unha visión global das opcións que tedes no eido educativo e que vexades como se está a re-ordenar, si é que podemos denominalo así, o sistema educativo. Algúns puntos deste caderno son:

 • Características da etapa da ESO
 • Finalidades da ESO
 • Titulo
 • Estructura de 2º, 3º e 4º de ESO
 • Promoción e titulación na ESO
 • Proba de avaliación final da ESO (reválida)
 • Consello orientador
 • Que pode facer o alumnado que non vai ben
 • Que podemos estudar despois da ESO
 • Que é a FP Básica
 • Acceso a FP mediante proba
 • A proba de acceso aos Ciclos de Grao Medio
 • Follas de matrícula para 2º ESO

 

O seguinte DOCUMENTO dirixido ao alumnado, profesorado e, sobre todo, familias contén unha recopilación, medianamente organizada, daquelas orientacións académicas e profesionais básicas que debe ter en conta todo o alumnado que vai rematar 3º da ESO. É moi extenso (70 páxinas) pero contén a diversa información existente para a toma de decisións que influirán no futuro deste alumnado. Quero resaltar os dous últimos puntos que pode que sexan os menos coñecidos pola comunidade educativa salientando, tamén, que o alumnado que remata a ESO pode presentarse a algunhas oposicións das que fago un pequeno extracto.

A avaliación final (reválida) que realizarán neste curso escolar 2016-17 o alumnado de 4º ESO NON TERÁ EFECTOS ACADÉMICOS. Non é necesario aprobala para onter o título de GES.

1. Sistema educativo LOMCE

2. Opcións despois da ESO

3. A FP

4. A Proba de Acceso ao grao medio

5. Criterios de admisión en grao medio

6. Acceso ao Grao Superior

7. Oferta de FP por provincia e concello

8. Vinculación da modalidade de Bach. Cos Ciclos de grao superior

9. O bacharelato

10. A universidade

11. As ensinanzas de Réxime Especial

12.Oposicións ao rematar os estudos: garda civil, bombeiros, policía local, policía nacional e institucións penitenciarias

 

 • As avaliacións de 6º de Educación Primaria e de 4º de ESO serán os días 23 e 24 de maio e a de 3º de Primaria o 30 e 31 de maio.
 • As probas teñen unha finalidade estritamente de proporcionar á Administración unha información complementaria para o deseño de accións específicas cara un ensino de maior calidade.
 • Realizaranse no 15% dos centros de Primaria e de Secundaria para cuxa selección a Consellería segue un procedemento moi similar ao das probas PISA tanto en canto a metodoloxía como a tamaño da mostra
 • A mostra busca a máxima representatividade e equilibrio, para que os resultados podan extrapolarse ao conxunto da poboación escolar dos cursos avaliados
 • Os resultados obtidos non repercuten en ningún caso nas cualificacións obtidas polos alumnos no curso escolar nin contan para o expediente académico

Co fin de que os centros educativos poidan contar con información ao respecto, en tanto o Ministerio de Educación non publique a Orde que regula as avaliacións finais de Primaria e Secundaria, a  Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, venlles de comunicar aos centros que forman parte da mostra, as datas de celebración destas avaliacións diagnósticas, que serán mostrais e non censais, tal como quedou acordado por unanimidade de todas as Comunidades Autónomas na Conferencia Sectorial de Educación celebrada en novembro en Madrid.

Deste xeito, as avaliacións de 6º de Educación Primaria e de 4º de ESO terán lugar os días 23 e 24 de maio, mentres que a proba diagnóstica de 3º de Primaria celebrarase o 30 e 31 de maio.

Cómpre subliñar que o resultado destas probas non ten ningunha repercusión no expediente académico dos alumnos; é dicir, que non inciden para nada nas cualificacións obtidas polos rapaces no curso escolar. A súa finalidade é estritamente diagnóstica, xa que os datos recompilados proporcionan á Administración unha información complementaria á hora de deseñar accións específicas na súa aposta por unha maior calidade no ensino.

Respecto á selección da mostra, a Consellería seguiu un procedemento moi similar ás probas PISA (para a cal tamén se extraen centros por países e CCAA), en canto a metodoloxía e tamaño da mostra. É dicir, aplicáronse rigorosos criterios técnicos (porcentaxe de públicos/privados, rural/urbano, tamaño dos centros) co fin de lograr a máxima representatividade e, deste xeito, que as extrapolacións dos datos obtidos permitan establecer conclusións certas.

Avaliación de 4º curso de ESO

Unha das principais novidades é que este curso 2016/17 é o primeiro no que se vai aplicar a avaliación de Secundaria, para os alumnos que están cursando 4º de ESO. Froito do acordo unánime a nivel de Comunidades Autónomas e Ministerio de Educación acadado na Conferencia Sectorial de Educación, esta proba aplicarase con carácter de mostra; é dicir, que non a van facer o cen por cen do alumnado deste curso, senón só nos centros seleccionados en base aos correspondentes criterios técnicos. No caso de Galicia, a mostra seleccionada representa aproximadamente un 15% dos centros que imparten 4º de ESO de toda Galicia (arredor de 70).

Cómpre lembrar que, atendendo á demanda feita desde Galicia polo departamento que dirixe Román Rodríguez, esta avaliación terá carácter exclusivamente diagnóstico e, polo tanto, non conta para o expediente do alumno nin para a súa promoción para a seguinte etapa educativa. A proposta, que foi apoiada polo resto das CCAA, foi convalidada polo Congreso dos Deputados e ratificada polo Goberno do Estado no Real Decreto-lei 5/2016, de 9 de decembro, de medidas urxentes para a ampliación do calendario de implantación da LOMCE mentres non entre en vigor a normativa que resulte do Pacto de Estado social e político, no que se está traballando. As competencias avaliadas serán a matemática, a lingüística (en galego, en castelán e en lingua estranxeira), e a competencia social e cívica.

Aplicación das probas

En todos os casos, as probas están baseadas e deseñadas segundo os estándares dos currículos correspondentes aos cursos nos que se aplican. É dicir, adaptadas ás franxas de idade dos alumnos aos que van dirixidos.

Coma nas anteriores edicións, a Consellería de Cultura e Educación encargarase de proporcionar aos centros o apoio necesario (tanto material como soporte informático) para poder realizar as probas. Deste xeito, disporanse cadernos (en formato papel) para cada unha das avaliacións e das competencias obxecto de avaliación, así como cuestionarios de contexto para profesores, dirección do centro, alumnado e as súas familias.

O contido das probas será elaborado por grupos de profesores que imparten docencia no nivel educativo que se avalía. Téñense en conta os estándares fixados polo Estado, así como o currículo propio da CCAA de Galicia.

De acordo co proxecto de Orde ministerial, os encargados da aplicación e corrección das probas será, preferentemente, profesorado funcionario do sistema educativo, externo ao centro no que se apliquen as probas; co apoio dos equipos directivos e o profesorado dos centros seleccionados, que participarán e colaborarán na realización da avaliación (en calquera caso, a Consellería publicará unhas instrucións na que se detallarán de xeito pormenorizado estas cuestións). No caso de 3º de Primaria, ao igual que nas edicións anteriores, as probas serán corrixidas por profesores/as do centro que non impartan clase nas materias relacionadas coas competencias obxecto da proba aos alumnos/as avaliados.


CONSELLOS ÁS FAMILIAS

O seguinte DOCUMENTO dirixido ao alumnado, profesorado e, sobre todo, familias contén unha recopilación, medianamente organizada, daquelas orientacións académicas e profesionais básicas que debe ter en conta todo o alumnado que vai rematar 3º da ESO. É moi extenso (70 páxinas) pero contén a diversa información existente para a toma de decisións que influirán no futuro deste alumnado. Quero resaltar os dous últimos puntos que pode que sexan os menos coñecidos pola comunidade educativa salientando, tamén, que o alumnado que remata a ESO pode presentarse a algunhas oposicións das que fago un pequeno extracto.

A avaliación final (reválida) que realizarán o vindeiro curso escolar 2016-17 NON TERÁ EFECTOS ACADÉMICOS para o alumnado que remate 4º ESO.


1. Sistema educativo LOMCE

2. Opcións despois da ESO

3. A FP

4. A Proba de Acceso ao grao medio

5. Criterios de admisión en grao medio

6. Acceso ao Grao Superior

7. Oferta de FP por provincia e concello

8. Vinculación da modalidade de Bach. Cos Ciclos de grao superior

9. O bacharelato

10. A universidade

11. As ensinanzas de Réxime Especial

12.Oposicións ao rematar os estudos

 

 

 

Fonte: Mónica Diz

O seguinte DOCUMENTO vai dirixido ao alumnado, profesorado e, sobre todo, familias. Foi pensado coma unha libreta ou caderno individual e contén unha recopilación, medianamente organizada, daquelas orientacións académicas básicas, moitas xurdidas da LOMCE, que debemos ter en conta en 1º da ESO. Pretendo que teñades unha visión global das opcións que tedes no eido educativo e que vexades como se está a re-ordenar, si é que podemos denominalo así, o sistema educativo. Algúns puntos deste caderno son:

 • Características da etapa da ESO
 • Finalidades da ESO
 • Titulo
 • Estructura de 2º, 3º e 4º de ESO
 • Promoción e titulación na ESO
 • Proba de avaliación final da ESO (reválida)
 • Consello orientador
 • Que pode facer o alumnado que non vai ben
 • Que podemos estudar despois da ESO
 • Que é a FP Básica
 • Acceso a FP mediante proba
 • A proba de acceso aos Ciclos de Grao Medio
 • Follas de matrícula para 3º ESOFontes: Mónica Diz e outros

O seguinte DOCUMENTO dirixido ao alumnado, profesorado e, sobre todo, familias contén unha recopilación, medianamente organizada, daquelas orientacións académicas e profesionais básicas que debe ter en conta todo o alumnado que vai rematar 4º da ESO. É moi extenso (66 páxinas) pero contén a diversa información existente para a toma de decisións que influirán no futuro deste alumnado. Quero resaltar os dous últimos puntos que pode que sexan os menos coñecidos pola comunidade educativa salientando, tamén, que o alumnado que remata a ESO pode presentarse a algunhas oposicións das que fago un pequeno extracto.

1. Sistema educativo LOMCE

2. Opcións despois da ESO

3. A FP

4. A Proba de Acceso ao grao medio

5. Criterios de admisión en grao medio

6. Acceso ao Grao Superior

7. Oferta de FP por provincia e concello

8. Vinculación da modalidade de Bach. Cos Ciclos de grao superior

9. O bacharelato

10. A universidade

11. As ensinanzas de Réxime Especial

12.Oposicións ao rematar os estudos

 

 

 

Fonte: Mónica Diz

O seguinte documento dirixido ao alumnado, profesorado e, sobre todo, familias contén unha recopilación medianamente organizada daquelas orientacións académicas básicas, xurdidas da LOMCE, que debemos ter en conta en 2º da ESO:

 • Características da etapa da ESO
 • Finalidades da ESO
 • Titulo
 • Estructura de 3º e 4º de ESO
 • Promoción e titulación na ESO
 • Proba de avaliación final da ESO (reválida)
 • Consello orientador
 • Que pode facer o alumnado que non vai ben
 • Que podemos estudar despois da ESO
 • Que é a FP Básica
 • Acceso a FP mediante proba
 • A proba de acceso aos Ciclos de Grao Medio
 • Follas de matrícula para 3º ESO


Fontes: Mónica Diz e outros

Obxecto da convocatoria

Esta orde ten por obxecto regular para o curso 2016/17 no ámbito dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia sostidos con fondos públicos:

a) A participación no fondo solidario de libros de texto do alumnado matriculado en 3º, 4º, 5º e 6º de educación primaria (en diante, EP) e en 1º e 3º de educación secundaria obrigatoria (en diante, ESO); cursos en que, necesariamente, se manterán os libros de texto do curso 2015/16.

b) A convocatoria de axudas para adquirir libros de texto destinadas ao alumnado matriculado en 1º e 2º de EP, en 2º e 4º de ESO, e en educación especial (en diante, EE); así como as axudas que pode recibir o alumnado incluído na disposición adicional primeira desta orde.

c) A convocatoria de axudas para adquirir material escolar destinadas ao alumnado matriculado en EP, ESO e EE. 

O prazo para presentar solicitudes iniciarase o día seguinte da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia e rematará o día 23 de xuño de 2016 (este incluído).

ORDE do 27 de abril de 2016 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2016/17

Abuso das tecnoloxías

Publicado: 04/05/2016 10:16 por iessalvaterraorientacion en FAMILIAS

Click na imaxe

20160504101614-imagen.cmd.png

Terapia pola igualdade

Publicado: 07/03/2016 10:49 por iessalvaterraorientacion en FAMILIAS

Fonte: La botica del orientador

Familias

Publicado: 07/03/2016 10:40 por iessalvaterraorientacion en FAMILIAS
20160307104042-guia-afrontamiento.pdf.png

Guía para afrontamento de cambios na familia

A morte dun familiar

Publicado: 25/01/2016 12:02 por iessalvaterraorientacion en FAMILIAS

Click na imaxe!!

20160126092006-a-morte-dun-ser-querido.png

Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG)  convoca probas de acceso á universidade para maiores de 25 anos e  probas de acceso para maiores de 45 anos. 

Calendario de inscripción: Do 18 de xaneiro ao 12 de febreiro de 2016.

Proba maiores de 25 anos:
Persoas que cumpran ou cumpriran os 25 anos de idade ano natural no que se celebre a proba, que non posúan ningunha titulación académica (Bacharelato ou equivalente, Técnico Superior de Formación Profesional, etc.) e que non estean nalgunha das seguintes situacións: 

 

 • Ter superada a PAU tendo superado o Bachallerato ou o COU 
 • Estar en posesión dun título universitario de carácter oficial. 
 • Ter superado o COU con anterioridade ao curso 74/75. 
 • Ter superado o curso Preuniversitario e as Probas de Madurez.
 • Estar en posesión de título de bacharelato conforme a plans de estudo anteriores a 1953. 
 • Ter superado calquera outros estudos que, por homologación ou equivalencia, outorguen acceso á Universidade (militares, eclesiásticos, etc.). 

 

Requisitos proba maiores 45 anos:
Persoas maiores de 45 anos de idade que non posúan ningunha titulación académica que as habilite para accederen á universidade por outras vías.

Enlaces para acceder a toda a información na web da CIUG:


    

Proba maiores 25 anos 
Proba maiores 45 anos

20151109114512-sin-titulo.jpg

Guía para familias

Publicado: 13/10/2015 09:26 por iessalvaterraorientacion en FAMILIAS

Guía para familias

Publicado: 13/10/2015 09:20 por iessalvaterraorientacion en FAMILIAS

Familias

Publicado: 16/09/2015 17:59 por iessalvaterraorientacion en FAMILIAS

Navega con seguridade

Publicado: 16/09/2015 17:52 por iessalvaterraorientacion en FAMILIAS

Seguridade na rede

Publicado: 16/09/2015 17:51 por iessalvaterraorientacion en FAMILIAS

Da escola ao instituto...

Publicado: 16/09/2015 09:30 por iessalvaterraorientacion en FAMILIAS

CLICK na imaxe

 

CLICK na imaxe

Para acceder á guía, fai clic na imaxe

http://espanol.narconon.org/fotos/verdades-sobre-marihuana.pdf

 

 

Vía Silvina Paricio 

ANSIEDADE ESCOLAR

Publicado: 15/10/2014 10:45 por iessalvaterraorientacion en FAMILIAS

 

Nos últimos cursos estamos a ter distintos casos moi heteroxéneos de alumnado con moita ansiedade e fobia escolar. Familias e profesorado, as veces, non sabemos moi ben por onde tirar xa que non é doado actuar coherentemente. Vomitar cada día na clase, ter que marchar a primeira hora para a casa ou non querer vir ao instituto non é fácil de xestionar.  O temor a vir ao instituto e a ansiedade das primeiras semanas son típicos e por iso dende orientación enviamos as familias do alumnado de 1º ESO o díptico “Da escola ao instituto”. A fobia escolar  caracterízase por un manifesto rexeitamento á asistir ao instituto (ou escola) e implica un temor irracional, as veces por algunha situación particular. Está relacionada sempre co contexto escolar e feitos traumáticos que viviron ou cren que existen no IES (participación obrigatoria nalgunhas actividades, falar en público, respostar oralmente, rexeitamento dos/as compañeiros/as, rixidez do profesorado, etc.). Pode agravarse por reaccións verbais hostís por parte do profesorado ao non comprender os temores do alumnado ou por conflitos na familia ou entre pais e profesorado. Os síntomas inclúen, entre outros, dor abdominal, náuseas, vómito, aumento do ritmo cardíaco, diarrea, dor de cabeza, palidez, debilidade, etc. que aparecen pola mañá antes de ir á escola ou ao chegar  e, polo xeral, desaparecen antes que terminen as clases e non aparecen nunca os fins de semana nin días festivos e non lectivos. As fobias son unha forma de medo que responde a estas características: son desproporcionadas á situación que desencadea a resposta de medo e están relacionadas con estímulos que non son obxectivamente perigosos, non poden ser eliminadas racionalmente porque están máis aló do control voluntario, teñen longa duración e interfiren considerablemente na vida cotiá do alumnado ou persoa que as sofre.

O alumnado con fobia escolar manifesta os seguintes tipos de respostas:   

1. Néganse a asistir ao colexio e instituto.

2. Choran, gritan e patalexan ao levalos á escola ou deixalos no instituto.

3. Quéixanse de dores e enfermidades cando se achega o momento de ir á escola ou ao chegar ao IES, desaparecendo os síntomas se se lle permite quedar en casa.

4. Manifestan síntomas fisiolóxicos como rixidez muscular, sudoración excesiva na palma das mans, dor de cabeza e estomago, nauseas, vómitos, diarrea.  

5. Anticipan consecuencias malas ou desfavorables.  

6. Avalían negativamente as súas capacidades.  

7. Chegan a planear escaparse do instituto.

Etc.

 

Orientacións para a  intervención familiar

 

Se se fai cumprir a regra da asistencia diaria á escola, o problema da fobia escolar mellorará de xeito notable nunhas poucas semanas.  En cambio, se non lle esiximos que asistan diariamente á escola, os síntomas físicos e o desexo de quedar na casa volveranse máis frecuentes. Canto máis tempo pasen na casa, tanto máis difícil resultaralle voltar á escola. Algún alumno pode estar tres cursos sen aparaecer polo IES. Así pois,  está  en xogo a vida social e a educación futura do/o neno/a. Cando o/a neno/a se alborota ao separarse da familia, a mellor estratexia é informarlle, calmadamente, que a familia regresará a recollelo ou agardará na casa a súa volta e que teñen que ir e quedar no instituto. Unha separación firme, rápida e con agarimo é o mellor, tanto para a familia como para o alumnado co problema de ansiedade.

 

1. Insistir en que teñen que ir ao instituto.

A mellor terapia da fobia escolar é ir diariamente á escola. Os temores supéranse enfrontándoos canto antes. A asistencia diaria á escola fará que case todos os síntomas físicos do/o neno/a melloren. Os síntomas volveranse menos intensos e presentaranse con menor frecuencia e, co tempo, este alumnado acabará estando ben no IES. Con todo, ao principio o/a neno/a porá a proba a determinación da familia (nai, pai, avoa, etc.) de envialo/a á escola todos os días. A familia deberá facer que a asistencia á escola sexa unha regra rigorosa, sen excepcións.

2. A familia debe ser particularmente firme as mañás dos días de clase.

Ao principio, as mañás poden ser difíciles. Nunca se lle debe preguntar ao/á neno/a como se sinte porque isto fará que xa se queixe.  Se están suficientemente ben para estar a pé e andar dun lado a outro dentro da casa, están suficientemente ben para poder vir ao instituto. Se se queixa de síntomas físicos, pero son os que xa mostrou noutras ocasións, os de sempre, deberá ir a escola inmediatamente e sen discusión. No caso de que a familia non estea segura acerca da saúde do/a neno/a, deben envialo/a a escola de todos os xeitos xa que se os síntomas empeoran despois o centro llo vai comunicar á familia. Aínda que se lle faga un pouco tarde, o/a neno/a debe vir ao IES.  Algunhas veces van chorar e berrar, queixándose e negándose absolutamente a ir á escola. Nese caso, despois de falarlle sobre os seus temores, débense levar ao instituto. Un dos pais podería ser mellor que o outro, ou non, en facer cumprir isto ou mesmo, nalgunhas ocasións, un parente pode encargarse do asunto durante uns días.

3. Coller cita para o médico a mesma mañá que quede na casa.

Se tiveran síntomas físicos novos ou parecen estar moi enfermos, é probable que a familia prefira quede en casa. Se teñen dúbidas, probablemente o seu médico pode determinar a causa da enfermidade. Se os síntomas son causados por unha enfermidade, pode iniciarse o tratamento apropiado. Se o síntoma é causado por ansiedade, o/a neno/a deberá voltar á escola inmediatamente.

A dor de garganta, tose moderada, secreción nasal e outros síntomas típicos do resfriado, pero sen febre, fan que poidan ir ao instituto. O alumnado non deben permanecer na casa por "parecer enfermos/as", "ter mal cor" ou "ter cara de estar cansos".

 

4. Solicitar a asistencia do persoal do instituto.

A familia debe informar ao profesorado ou dirección do instituto que, se os síntomas do/a neno/a aumentan, deixe que se relaxe de 5 a 15 minutos noutro lugar, en lugar de mandalo/a para casa. Se o/a neno/a ten algúns temores especiais, como falar na clase e outros parecidos, o profesorado, en xeral, o terá en conta e fará pequenas concesións especiais.

 

5. Falar co/a neno/a sobre o seu temor a ir a escola ou instituto.

Nalgún momento, que non sexa unha mañá de escola, falar co/a neno/a sobre os seus problemas, alentalo/a a dicir exactamente o que lle molesta, preguntarlle que é o peor que pensa que podería pasarlle na escola ou no camiño á escola. Se hai unha situación que poida cambiar, dicirlle que farán todo o posible por cambiala. Se lles preocupa que os síntomas poidan empeorar na escola, asegúrenlle que pode relaxarse uns minutos no instituto segundo o vaia a necesitar. Despois de escoitalo/a atentamente, deben dicirlle que entenden os seus sentimentos, pero que segue sendo necesario que asista á escola mentres mellora e que moi pronto non terá problema.

 

6. Axudar a pasar máis tempo con outros/as nenos/as da súa idade.

Fóra da escola e falando en xeral, os/as nenos/as con fobia escolar teñen tendencia, segundo comentan en moitas casas, a preferir estar coa súa familia, xogar dentro de casa, estar sós/as no seu cuarto, ver moita televisión, etc. Moitos/as non poden pasar unha noite en casa de amistades sen ter sentimentos de nostalxia e, as veces,  ansiedade. É moi convinte que fagan deporte (polo xeral, prefiren os deportes que non son de contacto físico) ou algunha actividade extraescolar que lles guste como baile, danza, música e outras.

Espero, coma sempre, que esta nova entrada vos serva de axuda e grazas as familias, pero tamén ao profesorado pola súa preocupación e actuacións nestes, as veces, complexos casos ;-)))


O estudo na casa

Publicado: 11/09/2014 10:10 por iessalvaterraorientacion en FAMILIAS

Guía para Familias

 

Vía Mónica Diz Orienta

Guía para Familias 

 

Vía Mónica Diz Orienta

Alumnado en Risco

Publicado: 13/03/2014 11:13 por iessalvaterraorientacion en FAMILIAS

Familias (@vcuevas)

Publicado: 26/02/2014 11:02 por iessalvaterraorientacion en FAMILIAS

Múltiples Guías para Familias 

A perda dun ser querido

Publicado: 25/02/2014 09:42 por iessalvaterraorientacion en FAMILIAS

Guía para axudar aos adultos a falar da morte cos nenos

 

Vía Crea y aprende con Laura

FAMILIAS

Publicado: 01/05/2013 10:20 por iessalvaterraorientacion en FAMILIAS

OS/AS FILLOS/AS: INSTRUCCIÓNS DE USO

FAMILIAS

Publicado: 10/04/2013 09:12 por iessalvaterraorientacion en FAMILIAS

COMO FALAR COS FILLOS PARA AXUDARLLES A ESTUDAR

FAMILIAS

Publicado: 19/02/2013 09:50 por iessalvaterraorientacion en FAMILIAS

COMO AXUDAR NA CASA NOS ESTUDOS

CUADERNO DE ORIENTACIÓN 2013-14

INTELIXENCIA EMOCIONAL

Publicado: 29/11/2012 17:34 por iessalvaterraorientacion en FAMILIAS

COMO EDUCAR AS EMOCIÓNS

FAMILIAS

Publicado: 10/11/2012 09:14 por iessalvaterraorientacion en FAMILIAS
Diez formas de usar la red de forma segura y saludable on PhotoPeach

10 FORMAS SEGURAS DE USAR A REDE

FAMILIAS

Publicado: 17/10/2012 09:38 por iessalvaterraorientacion en FAMILIAS

PROGRAMA DE APOIO A NAIS E PAIS DE ADOLESCENTES

FAMILIAS

Publicado: 21/09/2012 09:28 por iessalvaterraorientacion en FAMILIAS

EDUCAR EN FAMILIA

Instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais para o curso 2012/2013.

Listaxes definitivas das cualificacións obtidas nas probas de acceso a ciclos formativos de grao superior.

FAMILIAS

Publicado: 03/05/2012 16:47 por iessalvaterraorientacion en FAMILIAS

Os trastornos de ansiedade en nenos/as. Guía para Familias.

FAMILIAS

Publicado: 03/05/2012 16:45 por iessalvaterraorientacion en FAMILIAS

Depresión en nenos/as e adolescentes. Guía para Familias e profesorado.

FAMILIAS

Publicado: 19/04/2012 10:31 por iessalvaterraorientacion en FAMILIAS

Folletos de axuda para familias.

FAMILIAS

Publicado: 19/04/2012 10:23 por iessalvaterraorientacion en FAMILIAS
¿Por qué nos cuesta tanto hablar con nuestros hijos? Reflexiones y pautas para mejorar la comunicación fami...

FAMILIAS

Publicado: 19/04/2012 10:20 por iessalvaterraorientacion en FAMILIAS
Adolescencia . como Dialogar Con adolescentes

Como axudar nos primeiros anos da adolescencia.

FAMILIAS

Publicado: 19/04/2012 09:43 por iessalvaterraorientacion en FAMILIAS

DEZ TAREFAS PARA FACER NA CASA...DIFERENTES

Paréceme moi apropiado este artigo e fácil de entender.

CADA MINUTO UN NENO OU NENA SUFRE UN ACCIDENTE INFANTIL TRABALLANDO

QUE É O SEXTING ?

Publicado: 02/06/2011 10:27 por iessalvaterraorientacion en FAMILIAS

AQUÍ TEDES A GUÍA

"SER MUJER"

"TÚ SÍ QUE VALES"

PIDEN A PROFES E FAMILIAS QUE ESTEAN MOI ALERTA CO CIBERBULLING

CUESTIONARIO (70 ITEMS)

ANIMACIÓN 1

ANIMACIÓN 2

27 LECCIÓN DE TTI

MÉTODOS E TÉCNICAS DIVERSAS

EN SETE PASOS

GUÍA PARA FAMILIAS

NAVEGAR CON RUMBO NAIS E PAIS

Resultados da enquisa feita no centro.

ESCOLA DE NAIS E PAIS

Publicado: 02/05/2011 12:51 por iessalvaterraorientacion en FAMILIAS

Por si a comunidade educativa (sobre todo as familias e ANPA) do IES Salvaterra necesita información sobre ESCOLAS DE NAIS E PAIS.